Sunday, August 5, 2007

IBRAHIM ISA DOCS -- Biografie -- Wertheim, Willem F. (1907-1998)

Archief Willem Frederik Wertheim
Periode (1907) 1921, 1925-1998
Omvang 15.74
Raadpleging Beperkt
Biografie
Wertheim, Willem F. (1907-1998). Rechtenstudie in Leiden; in 1931 naar Nederlands-Indië als rechterlijk ambtenaar, later hoogleraar te Batavia; in 1946 hoogleraar sociologie en moderne geschiedenis van Indonesië, later uitgebreid tot niet-Westerse sociologie in Amsterdam; vernieuwend docent en auteur over emancipatie van onderaf van de bevolking in ontwikkelingslanden; actief in organisaties op het gebied van informatievoorziening over Indonesië en China, onder andere als bestuurslid en als redacteur van De Nieuwe Stem, Wetenschap en Samenleving, Indonesia Feiten en Meningen.
Inhoud
Correspondentie 1946-1998; particuliere stukken 1933-1997; stukken betreffende werkzaamheden als ambtenaar en hoogleraar rechten in Batavia 1930-1946, 1960-1970, en in de functie als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam betreffende universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken 1946-1989, docentschap, samenwerking met wetenschappers, lezingen 1907, 1921-1998, gasthoogleraarschap in Indonesië 1956-1957, onderzoek en reizen in China en India 1957-1983; concepten en correspondentie betreffende artikelen en boeken 1925-1998; notulen van vergaderingen en correspondentie betreffende bestuurs- en redactielidmaatschappen van onder andere Vereniging Nederland-Indonesië 1946-1960, Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 1946-1989, De Nieuwe Stem 1947-1968, Stichting China Studie Comité 1958-1982, Komitee Indonesië 1967-1997, Pramoedya Komité 1977-1998 en andere lidmaatschappen en activiteiten 1936-1998.
Bewerking
Inventaris gemaakt door Farida Ishaja en Wim Leendertse in 2003
INLEIDING
Willem Frederik (Wim) Wertheim werd geboren in 1907 in St. Petersburg (Rusland) en werd tweetalig opgevoed. Zijn vader was er directeur van een dochteronderneming van de levensverzekeringsmaatschappij De Algemeene. Het filiaal werd na de Russische Revolutie genationaliseerd. Zijn moeder vluchtte in 1918 met de kinderen naar Nederland. De vader van Wertheim volgde in 1920. Na de middelbare school studeerde Wertheim van 1925 tot 1928 rechten in Leiden. In 1929 werd hij door het Ministerie van Koloniën aangenomen om als jurist te worden uitgezonden naar Nederlands-Indië. Voor zijn vertrek promoveerde hij bij E.M. Meijers op het proefschrift Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst (Leiden 1930) en trouwde hij met juriste Annie Henriëtte (Hetty) Gijse Weenink (1903-1988). Zij promoveerde in 1973 op het historische proefschrift 'Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795'.
In 1931 werd Wertheim adjunct-griffier bij een gewone rechtbank op Zuid-Sumatra. Na een half jaar stapte hij over naar de afdeling Rechtswezen en wetgeving van het Departement van Justitie te Batavia (Jakarta, Indonesië). In 1936 werd hij aan de Rechtshogeschool in Batavia benoemd tot hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, het internationaal privaatrecht en het intergentiel recht. Verder was hij vanaf 1931 secretaris van de redactie van het Indisch Tijdschrift van het Recht en zat hij in de commissie inzake Inlandsche Hypotheek. Ook was hij lid van de in 1940 opgerichte Commissie voor rechtsverkeer in oorlogstijd, ter behartiging van Indische belangen van personen en bedrijven in bezet Nederland, en de Commissie Visman, ter bestudering van de mening van de bevolking over staatsrechtelijke hervormingen in de verhouding tussen Indië en de rest van het Koninkrijk.
Een aanbod in 1941 om sociologie te doceren aan de in 1940 in Batavia opgerichte Faculteit Letteren sloeg hij af, omdat hij zijn kennis van sociologie nog onvoldoende vond. Na drie jaar internering in Japanse gevangenschap (1942-1945), die hij gedeeltelijk kon benutten voor studie, keerde het gezin in 1946 terug in Nederland. Inmiddels had hij een ander zicht op de koloniale maatschappij gekregen, was voorstander geworden van de verzelfstandiging van Indonesië en had de overstap gemaakt van jurist naar socioloog om meer geëngageerd maatschappelijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Na zijn benoeming eind 1946 aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam was hij van 1947 tot 1972 hoogleraar in de moderne geschiedenis en sociologie van Indonesië, in 1956 uitgebreid tot Zuidoost Azië en in 1966 tot sociologie en moderne geschiedenis der niet-westerse volkeren, in het bijzonder van Zuid- en Zuidoost Azië, waarbij ook China. Zijn optimistische visie op emancipatie van onderaf van de bevolking in ontwikkelingslanden betekende een vernieuwing voor de beoefening en maatschappelijke functie van de sociologie. Hij werd medegrondlegger van de empirische en historiserende sociaal-wetenschappelijke studie van het moderne Azië, waarbij sociologie uitgangspunt was voor analyse van veranderingsprocessen.
Wertheim voelde zich niet partijpolitiek gebonden. Hij noemde de legitimatie van uitbuiting in een vrije markteconomie door het machtsvoordeel van de bezittenden bij een terugdringing van de overheid het ongelijk van rechts. Hij bepleitte herstel van het geloof in het gelijk van links, zij het een iets meer dan gematigd links, en was geen voorstander van de import van een West-Europees ontwikkelingsmodel elders in de wereld. Hij koos openlijk partij tegen het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering en de PvdA, onder andere in 1948 op het Wereldcongres van Intellectuelen voor de Vrede te Wroclaw (Polen) en van 1947 tot 1949 als voorzitter van de Vereniging Nederland-Indonesië. In 1956-1957 was hij een jaar gasthoogleraar in Bogor (Indonesië). Een aansluitend onderzoeksproject werd verplaatst van Indonesië naar India, waarmee tegelijk het vakgebied vergroot werd tot Zuid- en Zuidoost Azië. Na de machtsovername door Soeharto in 1965 werd hij actief tegen de onderdrukking door het regime. Uit verzet tegen het bewind van Soeharto is hij nooit meer teruggekeerd naar Indonesië. Verder bezocht hij onder andere China in 1957, 1964, 1970-1971 en 1979, en werd in Nederland bekritiseerd om zijn beoordeling van maatschappelijke ontwikkelingen in China tijdens het bewind van Mao.
Wertheim was actief in diverse organisaties op het gebied van informatievoorziening over Indonesië en China. Hij was voorzitter van het in 1968 opgerichte Komitee Indonesië en redactielid van het door het Komitee uitgegeven tijdschrift Indonesia Feiten en Meningen (IFM). Ook was hij voorzitter van de door leden van het Komitee in 1973 opgerichte verwante Stichting Informatie Indonesië, voorzitter van het in 1981 opgerichte Pramoedya-komitee, bestuurslid van de Stichting China Studie Comité, zat in de raad van advies van de uitgeverij Djambatan (De Brug) en had een functie bij de Nederlandse Sectie van de Société Européenne de Culture. Verder bekleedde hij vele andere functies. Van 1947 tot 1967 was hij redacteur van De Nieuwe Stem, Maandblad voor Cultuur en Politiek. Van 1947 tot 1955 was hij bestuurslid en van 1955 tot 1961 voorzitter van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO). Voor het VWO was hij ook lid van de antecedentenonderzoeken-commissie Justitiële en Politiële Dokumentatie en van 1961 tot 1971 redacteur van Wetenschap en Samenleving (W&S). Hij schreef talloze artikelen in vele tijdschriften. Hierbij maakte hij ook gebruik van pseudoniemen: Scherpslijper in De Nieuwe Stem (1965-1967) en Treffer in De Nieuwe Linie (1982). Daarnaast publiceerde hij tientallen boeken, waaronder Vier wendingen in ons bestaan (1991), een autobiografie tot 1946, en het autobiografische Terug in Azië, 1956- 1957 (1992), kort daarop verwerkt in China om de zeven jaar. Studiereizen naar het aardse rijk (1993). Een uitgebreide bibliografie tot 1971 is te vinden in Buiten de grenzen. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Wertheim (1971) en van 1971 tot 1992 in History and Sociology. Essays on modern Asia (1993).
Het archief bestaat voor een groot deel uit langlopende series stukken betreffende zijn werkzaamheden in bepaalde functies. Meer stukken betreffende bepaalde kwesties, onderwerpen of personen kunnen mogelijk gevonden worden door series zoals gedrukte artikelen, correspondentie en lijsten van correspondenten als toegang te gebruiken. Een aantal dubbelen, krantenknipsels en andere stukken zijn volgens de gebruikelijke criteria niet opgenomen in het archief. Daarentegen is de serie mappen met krantenknipsels, door Wertheim betiteld 'artikelen en reacties', zo veel mogelijk vervolledigd en vanwege het polemische karakter geplaatst in de rubriek auteurschap. Een gedeelte van de stukken betreffende het VWO en De Nieuwe Stem is in 1976 overgedragen aan het IISG. Het archief is daarna aangevuld in 1986 en 1999. Een beperkt gedeelte van het archief bestaat uit stukken in de Indonesische taal. Daarnaast zijn diverse stukken in het Engels en slechts weinig stukken in het Russisch of Duits opgesteld. Een aantal geluidsbanden met radio-interviews met Wertheim en muziekuitvoeringen van Wertheim met familieleden is overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG. Een aantal periodieken en brochures is overgebracht naar de bibliotheek van het IISG. De omvang van het archief bedraagt 15.74 m.
Het archief van zijn vrouw Hetty Gijse Weenink is aanwezig op het Internationaal informatiecentrum en archief voor de vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam.
INVENTARIS

ALGEMEEN
1-16
Correspondentie. 1946-1995. 15 dozen en 1 map.
N.B. Per twee jaar alfabetisch gerangschikt op naam van de correspondent in de periodes 1946-1963, 1978-1979 en 1983-1994, de overige periodes per jaar.
1
1946-1950/1951.
2
1950/1951-1955.
3
1956-1959.
4
1960-1962/1963.
5
1962/1963-1965.
6
1965-1967.
7
1967-1969.
8
1969-1971.
9
1971-1973.
10
1974-1976.
11
1976-1979.
12
1980-1982.
13
1983-1987/1988.
14
1987/1988-1991/1992.
15
1991/1992-1994.
16
1995. (map)
17-19
Jaarlijkse en tweejaarlijkse alfabetische lijsten van namen van de correspondenten in enige periodes van inv.nrs. 1-16. 1946-1968, 1972-1979, 1981- 1988. 3 mappen.
17
1946-1968.
18
1972-1979.
19
1981-1988.
20-22
Overige correspondentie. 1947-1998. 2 dozen en 1 map.
20
1947-1950, 1954-1961, 1963, 1965-1971. (map)
21
1972-1996.
22
1996-1998 en z.j.
23
Adreslijsten, ingekomen verhuisberichten, rouwkaarten, visitekaartjes en andere stukken betreffende adresgegevens. 1976-1998 en z.j. 1 map.

PARTICULIER
24
Concept van Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst (Leiden 1930), proefschrift van W.F. Wertheim. Z.j. 1 map.
25
Concepten van sinterklaasgedichten van Wertheim en zijn vrouw Hetty Gijse Weenink. Z.j. 1 omslag.
26
Notitieblaadjes en -boekjes, krantenknipsels en correspondentie betreffende schaakwedstrijden van Wertheim in competitieverband. 1933, 1941, 1966-1967, 1973-1983, 1987-1988, 1996, 1998 en z.j. 1 map.
27
Stukken afkomstig van en documentatie betreffende werkzaamheden van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. 1933, 1954, 1961-1964, 1982, 1987-1997 en z.j. 1 map.
28
Stukken betreffende verzekeringen, gezondheidszorg en personele en inkomstenbelasting. 1946-1971. 1 map.
N.B. Bevat ook stukken van zijn vrouw betreffende haar functie als gecommitteerde bij MMS-examens van 1953 tot 1955 en bij examens in Indonesië in 1957.
29
Stukken betreffende ongeoorloofd gebruik door het bulletin De echte waarheid van een ANP-foto van Wertheim. 1952. 1 omslag.
30
Kas-, bank- en girobewijzen. 1956-1971. 1 doos.
31
Notities en lesmateriaal voor een beginnerscursus Chinese taal. 1968- 1970. Met in Chinese karakters geschreven muurkrant van waarschijnlijk medecursisten met de mededeling geen boeken en dergelijke te koop te hebben voor Wertheim. Tevens met woordenlijst Nederlands-Indonesisch. Z.j. 1 map.
32
Ingekomen brieven van het IISG betreffende de overdracht van een gedeelte van het archief aan het IISG. 1974- 1975. 1 map.
33-34
Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de statutencommissie serviceflatcentrum Belmonte te Wageningen en enige andere stukken betreffende huisvesting. 1976-1997. 2 mappen.
33
1976-1979.
34
1980-1997.
35
Correspondentie met zijn schoonzuster Cornelia Andrea (Corry) Wertheim - Elink Schuurman en krantenknipsels betreffende het proces tegen haar inzake lekenhulp bij euthanasie. 1981-1990. Met stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. 1976, 1985-1987. 1 map.
36
Ingekomen condoleancebrieven betreffende het overlijden van zijn echtgenote. 1988. 1 map.
37
Reisbescheiden van een reis naar Venetië, Italië. 1989. 1 omslag.
38
Uitnodiging en programma van een Wertheimdag, bijeenkomst van naamgenoten en georganiseerde wandeling. 1994. 1 omslag.
39
Kopie van een door Wertheim ingevulde enquête van Theo & Arjan Productions (TAP) en het Joods Historisch Museum te Amsterdam met vragen over ervaringen van mensen met een joodse achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. 1996. 1 omslag.

OPENBAAR LEVEN

Hoogleraarschap recht en andere functies in Indonesië tot 1946
40
Correspondentie algemeen. Met enige aantekeningen en circulaires. 1930-1946, 1960-1961, 1969-1970 en z.j. 1 map.
41
Stukken betreffende werkzaamheden voor de afdeling Rechtswezen en wetgeving van het Departement van Justitie in Batavia en andere juridische vraagstukken. 1931, 1934-1935, 1939-1940. 1 omslag.
42-48
Stukken betreffende zijn hoogleraarschap inleiding tot het recht, intergentiel recht, internationaal privaatrecht en rechtsfilosofie aan de Rechtshoogeschool in Batavia. 1932, 1936-1945 en z.j. 6 mappen en 1 omslag.
42
Werkstukken van studenten over intergentiel recht. Z.j. (omslag)
43-44
Adviezen aan raden van justitie, advocaten en anderen betreffende de toepassing van recht, voornamelijk in intergentiel juridische kwesties. Met documentatie. 1932, 1937-1942.
45-46
Teksten van colleges, artikelen en lezingen. Met aantekeningen. 1936-1939 en z.j.
47
Faculteitszaken en onderwijshervorming. 1939-1941, 1945 en z.j.
48
Concept van gepland studie- en handboek 'De privaatrechtelijke verschillen tusschen het Nederlandsch recht en het Indisch Europeanen-recht'. Met ingekomen stukken van de opdrachtgever betreffende verlenging van de levertijd van de tekst. 1941 en z.j.

Hoogleraarschap sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Benoeming, jubileum en afscheid
49
Uitnodiging ter gelegenheid van zijn aanvaarding van de benoeming tot hoogleraar aan de UvA in 1947, correspondentie, teksten van interviews en andere stukken ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1971, zijn afscheid in 1973 en tekst van zijn afscheidsrede 'De eclips der eliten'. 1947, 1969-1973. 1 map.

Universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken
50-55
Notulen van vergaderingen van de Faculteit der Politieke en Sociale, later der Sociale Wetenschappen (FSW), daarna subfaculteiten FSW-A en -B en studiegroep culturele antropologie en niet-westerse sociologie (CA/NWS), stukken betreffende rapporten, benoemingen, samenwerking met zusterfaculteiten aan de UvA en andere faculteitszaken. 1946-1973. 6 dozen.
50
1946-1954.
51
1955-1965.
52
1966-1968.
53
1969.
54
1970-1971.
55
1972-1973.
56-60
Stukken betreffende werkzaamheden als lid van de senaat van de UvA. 1949-1972. 5 mappen.
56
Voorzitterschap van vergaderingen van het College van Overleg van de Civitas Academica Amstelodamensis, samenwerkingsorganisatie van hoogleraren, lectoren, studenten, staf en afgestudeerden aan de UvA. Met ingekomen stukken van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) betreffende statutenwijzigingen. 1949-1955.
57
Lidmaatschap van de Commissie Oosters Instituut ter advisering over de wenselijkheid en mogelijkheid van de oprichting van een instituut voor het moderne Oosten en Afrika. 1952-1953.
58-59
Getuigenis in het proces inzake de Maagdenhuisbezetting en universitaire bestuurshervorming. Met documentatie. 1969- 1970.
60
Overige. 1960, 1967- 1972.
61-63
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als hoogleraar-directeur van het in 1956 opgerichte Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost Azië, daarna Instituut voor moderne geschiedenis en sociologie van Indonesië, later uitgebreid tot sociologie en moderne geschiedenis der niet-westerse volkeren, in het bijzonder van Zuid- en Zuidoost Azië, later Afdeling Zuid- en Zuidoost Azië (AZOA), bestuurlijk de vakgroep Zuid- en Zuidoost Azië (ZZOA), van het Antropologisch-Sociologisch Centrum (ASC) van de UvA. 1955-1989. 3 dozen.
61
1955-1969.
62
1970-1972.
63
1972-1989.
64-65
Notulen van vergaderingen en rapporten van de Sectie culturele antropologie en sociologie der niet-westerse volken, onderdeel van de Academische Raad, interuniversitair overleg- en adviesorgaan inzake samenwerking en taakverdeling tussen Nederlandse universiteiten en hogescholen. 1963- 1978. 2 dozen.
64
1963-1969.
65
1969-1978.

Docentschap, onderzoek en samenwerking met wetenschappers
66-85
Concepten van scripties, proefschriften en publicaties met kanttekeningen en correspondentie betreffende begeleiding, samenwerking, commentaar en/of aanvullingen op het werk van studenten, assistenten, promovendi, onderzoekers, wetenschappelijke auteurs en enige anderen. 1907, 1921, 1926-1935, 1938, 1940, 1946-1998 en z.j. 20 dozen.
66
Alatas, Syed Hussein; Allard, E.; Arx, Alexandre von; Bakhtiar (ook: Jusuf Adjitorop); Baks, C.P.J.H. (Chris); Basir Ali Shaikh; Benda, H.J. (Harry); Benda-Beckmann, Franz en Keebet von; Benvenuti, B.; Blauw, Seerp de, en Severein, Lodewijk; Boon, G.J.; Borkent, Hans; Bos, J.; Brand, Arie; Brand, W.
67
Breman, J.C. (Jan); Broek, Evelien van den, en Linde, Bart van der; Brouwer, M.; Bruin, R. de; Budiardjo, Carmel, en Liem Soei Liong; Burton, Bruce; Christison; Clairmonte, Frederick F.; Clerkx, Lily E. (van Rijswijk-).
68
Collier, William L.; Dahm, Bernhard; Darwis Khudori; Derkx, P.H.J.M.D. (Peter); Dumasy, E.A.H.; Duppen; Dijk, C. (Cornelis) van; Ensering, Else; Faber, A.W.; Feith, Herbert; Flanagan, Patrick, en Southwood, Julie; Galjart, Benno; Ginneken, Jaap van.
69
Go Gien Tjwan (ook: Go, Wim).
70
Gordon, Alexander D. (Alec); Gouwgioksiong; Grader, C.J.; Groot, Rob de; Grüter, Regina; Gunaretnam Rajaratnam; Gunawan, Basuki; Haagman, Ben; Haas, J.H. de; Harmsen, Ger; Hasmosoewignjo, R.; Hering, Bob ; Hersri Setiawan en Havelaar, Ruth.
71
Heus, A.A. (Sandra) de; Heutsz Jr., J.B. van; Heijden, Ph.M. v.d.; Hoetink, H.; Holtzappel, C.J.G. (Coen); Hommes, E.W.; Huizer, G.J. (Gerrit).
72
Hulshoff Pol, D.J.; Hüsken, F.A.M. (Frans); I-chuan Wu; Idenburg, P.J.A. (Peter); Iskandar Subekti (ook: Ripto); Israëls, Han; Jansen, Tineke E.; Januar Abdullah Chan; Jaspan, M.A. (Mervyn); Jensen, A.R. (Arthur); Jong, Lou de, (I).
73
Jong, Lou de, (II); Jonge, Klaas de; Kahin, George Mc.T.; Kandou, F.; Keesing, E.E. (Elisabeth, Bep) (van Tricht- ); Kemasang, A.R.T. (Taunus); Keyfitz, Nathan; Kingston, Jeffrey; Kleinen, John; Kok, Cor; Kuitenbrouwer, Joost B.W.
74
Kusni Sulang (ook: Emil); Lammers, C.J.; Leclerc, Jacques; Leeuwen, Jan Piers; Leur, Jacob Cornelis van; Lichtveld, Lou; Liebenstein, G.W. (Guus).
75
Liohra; Luther, Hans Ulrich; Moedikdo Moeliono, Paul; Molenaar, Leo; Montessoro, Francesco; Muijzenberg, O.D. (Otto).
76
Naerssen, F.H. van; Naerssen, A.L. (Ton) van; Narendra Singh; Nawawi, M.A.; Nederveen Pieterse, J.P. (Jan); Niemeyer, A.C.; Nieuwenhuys, J.R. (Rogier); Nieuwenhuys, Rob; Nieuwenhuyze, C.A.O. van; Nillissen, Henny; Oey Hong Lee; ab Ouden, J.H.B. (Jan) den; Palmer, Ingrid; Penders, C.L.M.; Peper, Bram; Pluvier, J.M. (Jan).
77
Poeze, H.A. (Harry); Postel- Coster, Els; Postma, P.A. (Petronella); Poulgrain, G.J. (Greg); Prah, Kwesi Kwaa; Prins, Sonja.
78
Raden Mas Noto Suroto; Ràcz, Miklós; Rengers Hora Siccama, D.G.; Rinzema-Admiraal, W.M.; Ronner, Igle; Rooduijn, M.J. (Jeroen).
79
Rousset, Pierre; Rutgers, J.; Rutgers, Sebald Justinus; Rutten, Mario; Sartono Kartodirdjo; Scheffer, W.; Schenk-Sandbergen, L.Ch. (Loes), (I).
80
Schenk-Sandbergen, L.Ch. (Loes), (II); Schilt, JanWillem; Schoorel, A.F.; Scott, James C.; Scott, Peter Dale; Service, Elman R.; Setiawan, Ken; Shigeru Sato; Siauwgioktjhan; Simatupang, Batara; Siregar, M.R.
81
Slomp, J.F.W. (Hans); Sluimers, L.E.L. (László); Steinmetz, S.R.; Stoler, Ann Laura; Streefkerk, H.C. (Hein); Streefland, P.H. (Pieter); Sukmawati Sukarno; Suparna Sastra Diredja; Sweet, David; Tandrup, Anders; Tennekes, J.; The Siauw Gap; The Tjoe Tie; Thoenes, P.; Thung Sin Nio (Betsy); Tichelman, F.G. (Fritjof); Törnquist, Olle.
82
Utrecht, Ernst; Vanvugt, Ewald; Veen, K.W. van der; Verkuyl, J.; Vermeer, Eduard B.; Veur, P.W. (Paul) van der; Vogel, Jaap; Vredenbregt, Jacob G.; Vreede-de Stuers, Cora.
83
Wal, S.L. van der; Wander, Hilde; White, Benjamin, en Parsudi Suparlan; Wichelen, Stan van; Wieringa, Saskia E.; Wiersum, K.F.; Wilkinson, John; Witte, René.
84
Wolters, W.G. (Willem); Zoulim, Seddik; Zwart, Henny; diversen.
85
Auteur onbekend.
86-90
Programma's, teksten van colleges, werkstukken van studenten met kanttekeningen en verslagen van besprekingen van werkstukken voor werk- en hoorcolleges demografie en sociologie van Zuidoost-Azië en China. Met correspondentie en enige documentatie. 1947-1974. 3 dozen en 2 mappen.
86
1947/1948-1949/1950, 1953/1954, 1957/1958- 1965/1966.
87
1966/1967-1970/1971.
88
1970/1971-1973/1974.
89-90
1971/1972-1973/1974. (mappen)
91
Stukken betreffende werkzaamheden als lid van de Senaatscommissie voor het Studium Generale van de UvA en als een van de sprekers van de lezingencycli voor belangstellenden uit meerdere faculteiten. 1948-1953, 1955, 1961- 1962. 1 map.
92
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als contacthoogleraar voor Indonesische studenten. 1951-1963, 1967. 1 map.
93
Kladaantekeningen, concepten en typoscripten van verslagen van gesprekken en bezoeken aan communes, landbouwbedrijven, fabrieken, scholen, functionarissen en arbeiders over Chinese landbouwpolitiek tijdens drie studiereizen in China. Met enige correspondentie en krantenknipsels. 1957, 1964, 1970-1971. 1 doos.
94-96
Stukken betreffende zijn reizen naar India in 1962/1963 en 1963/1964 en de organisatie van veldonderzoek voor het onderzoeksproject over veranderingen in de sociale structuur van dorpsgemeenschappen in Gujarat (India). 1959- 1970. 3 mappen.
97-98
Stukken betreffende werkzaamheden als lid van de Senaatscommissie postacademiaal onderwijs van de UvA en als een van de leraren van de cursus Aziatische geschiedenis. 1962-1969. 2 mappen.
97
1962-1964 en z.j.
98
1965-1969.
99-108
Stukken betreffende onderzoeksvoorstellen, later omgezet in het schriftelijk debat The Urgency Factor and Democracy, onder leiding van Wertheim in samenwerking met projectleider Matthias Stiefel over democratisch centralisme en participatie op het platteland van China in het kader van het Derde Wereld-project Popular Participation Programme van het United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 1978-1983. 10 mappen.
99-101
Concepten van de onderzoeksvoorstellen en stukken betreffende de studiereizen van Wertheim en Stiefel in China in 1979.
102
Correspondentie betreffende de onderzoeksvoorstellen.
103-104
Correspondentie betreffende de beoordeling van onderzoeksvoorstellen van anderen voor sub-projecten.
105
Concepten van de inleiding en gedrukt verslag van het debat.
106
Correspondentie met deelnemers aan het debat.
107
Correspondentie betreffende de uitgave van Production, Equality and Participation in Rural China (met Matthias Stiefel; 1982).
108
Aantekeningen, teksten van lezingen over participatie in Azië en overige stukken.

Gasthoogleraarschap, deelname aan congressen en lezingen
109-119
Teksten van lezingen en correspondentie betreffende werkzaamheden voor congressen, colloquia, seminars, cursussen, workshops en forumdiscussies. Met bijdragen van andere deelnemers, andere congresstukken en krantenknipsels. 1946- 1998. 11 dozen.
N.B. Andere teksten van lezingen zijn ondergebracht bij desbetreffende onderwerpen en organisaties.
109
1946-1958.
110
1959-1962.
111
1962-1965.
112
1966-1969.
113
1969-1971.
114
1971-1974.
115
1975-1978.
116
1979-1983.
117
1983-1989.
118
1990-1992.
119
1993-1998 en z.j.
120-128
Stukken betreffende zijn gasthoogleraarschap sociologie aan de Fakultas Pertanian te Bogor (Java), agrarische faculteit van de Universiteit van Indonesië. 1956-1957. Met documentatie. 1951-1958 en z.j. 9 mappen.
120-121
Correspondentie met familie en vrienden, reisverslagen, deels in briefvorm, en visitekaartjes.
122
Reisbescheiden, declaraties en stukken ter verantwoording.
123
Notulen van ledenvergaderingen van de faculteit en andere stukken betreffende faculteitszaken.
124-125
Werkstukken van studenten over desa-onderzoek.
126-127
Teksten, notities en correspondentie betreffende colleges en lezingen in Bogor en elders.
128
Documentatie over desa-onderzoek en transmigratie.
129
Werkstukken van doctoraal-studenten aan het sociologisch instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en stukken van een instructiegroep van de UvA over Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie van Wertheim. Met enige correspondentie betreffende gastcolleges van Wertheim. 1972-1974. 1 doos.

Auteurschap
130
Concepten van bibliografieën. Z.j. 1 map.
131-137
Concepten van teksten van artikelen, boekbesprekingen, ingezonden brieven, interviews en toespraken. Met concepten van brieven en met enige correspondentie met redacties en anderen. Z.j. 7 dozen.
N.B. Alfabetisch gerangschikt op titel van concept of besproken boek, artikelen zonder titel op eerste woord van de tekst; teksten van publicaties zijn ook ondergebracht bij desbetreffende onderwerpen en organisaties.
131
10 - 1971, A - E.
132
F - Let.
133
Lev - P.
134
R - T.
135
U - Z; interviews.
136
Diverse artikelen met titel.
137
Artikelen zonder titel; fragmenten en kladaantekeningen.
138-146
Gedrukte en gestencilde artikelen, boekbesprekingen, ingezonden brieven, interviews en toespraken, gedrukte artikelen van anderen met reacties, recensies en andere vermeldingen van Wertheim. Met enige correspondentie met redacties en anderen. 1925-1998. 9 dozen.
N.B. Gerangschikt op jaar van publicatie.
138
1925, 1929-1931, 1936-1941, 1946- 1957.
139
1957-1964.
140
1965-1969.
141
1969-1974.
142
1975-1977.
143
1978-1982.
144
1982-1989.
145
1990-1995.
146
1996-1998 en z.j.
147-149
Correspondentie en contracten met uitgevers en redacties betreffende de publicatie van monografieën en artikelen. 1930, 1937-1938, 1946- 1997. 3 dozen.
147
1930, 1937-1938, 1946- 1962.
148
1963-1973.
149
1974-1997.
150-169
Concepten van monografieën, deels in samenwerking met zijn vrouw Hetty Gijse Weenink of in samenwerking met anderen. Met enige documentatie en correspondentie met uitgevers en anderen. 1948-1998. 16 mappen en 4 dozen.
150
In gesprek met mijzelf [...] (1948). 1948.
151
Een wereld beweegt [...] (A World on the Move. A pictorial History of Colonialism [...]; met Jan Romein; 1956). 1950- 1958.
152
Mensen in Deli. Een maatschappijbeeld uit de belletrie (Living in Deli. Its Society as Imaged in Colonial Fiction; met Lily E. Clerkx; 1961). 1962-1964, 1990- 1991.
153
Joan Derk Baron van der Capellen tot den Pol: Aan het volk van Nederland [...] (1966). 1965-1975, 1990.
154
Evolution and Revolution [...] (Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie; Gelombang pasang emansipasi [...]; 1967). 1968-1977, 1996 en z.j. (doos)
155
Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan (1975). 1974- 1975.
156
Tien jaar onrecht. Militaire dictatuur en internationale steun (met diverse auteurs; 1976). 1976.
157
Twee woelige jaren in Zutphen. De plooierijen van februari 1703 tot februari 1705 (met Hetty Gijse Weenink; 1977). 1977 en z.j. (doos)
N.B. Bevat ook concepten van een hoofdstuk van Hetty Gijse Weenink voor Geschiedenis van Gelderland (1975) en van haar proefschrift Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 (1973).
158-159
Indonesië. Van vorstenrijk tot neo-kolonie (1977). 1977-1978, 1992.
160-161
Links denken in een rechtse wereld. Verspreide naoorlogse opstellen. 1977-1981.
162-164
Emancipation in Asia. Positive and negative Lessons from China (1983). 1980-1984.
165
Vier wendingen in ons bestaan. Indonesië verloren - Indonesië geboren (1991). 1988-1993. (doos)
N.B. Bevat stukken en documentatie betreffende onder andere zijn werkzaamheden voor het Bataviase Rode Kruis in 1945-1946 en typoscripten van gedichten uit 1943-1945 van Akki Djoekana. 1930-1948, 1987.
166
Terug in Azië, 1956-1957 (1992) en China om de zeven jaar. Studiereizen naar het aardse rijk (1993). 1991- 1994. (doos)
167
History and Sociology. Essays on modern Asia (1993). 1988-1993.
168-169
Third World. Whence and Whither? Protective State versus Aggressive Market (1997). 1995- 1998.
170
Documentatie over de familie Roorda van Eysinga, Multatuli en corruptie voor onder andere het artikel 'Doopceel [...]' (1961) en een radioprogramma in 1962. Met correspondentie. 1960-1962, 1978 en z.j. 1 map.

Bestuurs-, commissie- en redactielidmaatschappen van overige organisaties

Stichting Vrij Nederland
171
Correspondentie als lid van de redactie van themanummers van de cahier-serie De Vrije Wereld, een uitgave van Stichting Vrij Nederland. 1946- 1948. 1 map.

Vereniging Nederland-Indonesië
172-174
Notulen van vergaderingen van het landelijk bestuur van de in 1945 opgerichte vereniging, circulaires en correspondentie als lid van de Raad van Overleg in 1946, van 1947 tot 1949 als voorzitter van het landelijk bestuur. 1946-1956, 1960. 3 mappen.
172
1946-1947.
173
1948-1949.
174
1950-1956, 1960 en z.j.

Koninklijk Instituut voor de Tropen
175-176
Correspondentie als voorzitter van de in 1948 opgerichte Vertaalcommissie, ook Advies- en Redactiecommissie voor het uitgeven in Engelse vertaling van Nederlandse historische en sociologische studiën over Indonesië, later Advies en Redactiecommissie voor de Selected Studies on Indonesia, vanaf 1952 een commissie van het instituut. 1946-1967, 1970. 2 mappen.
175
1946-1960.
176
1961-1967, 1970.
177
Notulen van vergaderingen van de commissie. 1952- 1967. 1 map.

Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO)
178-180
Notulen van vergaderingen, circulaires en correspondentie, van 1946 tot 1951 als lid van het algemeen bestuur en van 1954 tot 1961 als voorzitter van algemeen en dagelijks bestuur van het VWO, in 1980 gefuseerd tot de Vereniging van Wetenschappelijke Werkers (VWW). Met stukken betreffende redactiewerkzaamheden voor Atoom, in 1949 overgenomen door het VWO en omgezet in Wetenschap en Samenleving (W&S), werkzaamheden als lid van de redactie vanaf 1961, van de documentatiecommissie c. 1950, studiegroep Post- academische vorming in 1960 en medewerking aan congressen en lezingen. 1946-1989. 3 dozen.
178
1946-1954.
179
1955-1960.
180
1961-1989.
181
Concepten van en correspondentie betreffende de samenstelling van en reacties op een nota van de Commissie Justitiële en Politiële Dokumentatie, ook Commissie politieke antecedentenonderzoek bij benoemingen, in 1961 opgericht ter bestudering van de benoeming van wetenschappelijke onderzoekers en van de werkwijze van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) daarbij. Met stukken betreffende aanstellingskwesties, onder andere van L. Sluimers als assistent aan de faculteit, teksten van artikelen en lezingen van Wertheim over het onderwerp en documentatie. 1950- 1989. 1 doos.
182-184
Concepten van en correspondentie betreffende de samenstelling van het rapport 'Achterstanden in de toepassing van de wetenschap' ook 'frustratierapport' van de Werkgroep Amsterdam, ook Werkgroep Frustration of Science, onder voorzitterschap van Wertheim. 1951-1956. 3 mappen.
182
1951-1955.
183
1955.
184
1955-1956.

De Nieuwe Stem
185-187
Notulen van vergaderingen, circulaires en correspondentie als lid van de redactie van De Nieuwe Stem. 1947-1968. 2 mappen en 1 doos.
185
1947-1963. (doos)
186
1964-1965.
187
1965-1968.

Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen
188
Correspondentie betreffende vergaderingen van de Commissie inzake de aanpassing van het hoger onderwijs aan internationale behoeften, een commissie van het ministerie inzake vraagstukken omtrent de stopzetting van de studie Indonesisch recht en Indologie aan rijksuniversiteiten en de oprichting van een Oosters-sociale of Niet-Westerse sociale studie of een internationaal academisch instituut voor de opleiding van ambtenaren voor de buitenlandse dienst. 1950-1951. 1 omslag.
189
Correspondentie betreffende vergaderingen van de Indologie-commissie, ook Commissie van advies ten behoeve van Indologische studenten en doctorandi, een commissie van het ministerie inzake de ondersteuning van studenten Indologie en Chinese en Japanse taal na de opheffing van de studie Indonesisch recht en Indologie. 1950- 1951. 1 omslag.

Uitgeverij Djambatan - De Brug
190
Notulen van vergaderingen van de Raad van Advies van de uitgeverij. 1950-1952. 1 map.

Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO)
191
Notulen van vergaderingen van het Curatorium Onderzoek Gerepatrieerden, een commissie van het instituut ter advies aan het ministerie van maatschappelijk werk inzake onderzoek naar het verloop van de sociale integratie bij uit Indonesië gerepatrieerden. 1954-1956. Met ingekomen brief betreffende informatieverstrekking over het instituut. 1950. 1 omslag.

Humanistisch Verbond
192
Concepten van de rapporten en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissies Laagontwikkelde gebieden en Rassenprobleem van de Commissie mens en maatschappij, een adviescommissie van het Humanistisch Verbond inzake ontwikkeling van achtergebleven gebieden, vluchtelingenvraagstuk en rassenprobleem. 1953-1956, 1958. 1 map.

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
193-194
Stukken betreffende werkzaamheden voor het instituut, van 1967 tot 1972 als lid van de Commissie van Advies van de Afdeling Documentatie Modern Indonesië, als docent aan de onder andere door het KITLV georganiseerde interuniversitaire cursussen Indonesië- kunde 1976/1977 en 1977/1978 en als medewerker aan artikelen voor de periodieken Bijdragen en Excerpta Indonesica. 1967- 1972. Met stuk betreffende zijn benoeming als lid van het instituut. 1956. 2 mappen.
193
1956, 1967-1972.
194
1975-1987.

Stichting China Studie Comité
195-198
Correspondentie, notulen van vergaderingen en teksten van bijdragen aan publicaties van de stichting, opgericht in 1962 ter bevordering van studie en verspreiding van kennis over contemporain China, als mede-voorbereider van de oprichting, lid van de stichting, lid van de Werkgroep Documentatie en Publicatie inzake de samenstelling van China tussen eergisteren en morgen (1962) en lid van de Werkgroep 2000 inzake de samenstelling van 'Wat is Communisme?', een schriftelijke en in 1967 uitgezonden radio-cursus over China. 1958-1982. 4 mappen.
195
1958-1962.
196
1962-1966.
197
1966-1982.
198
Werkgroep 2000. 1965- 1967.

Stichting voor wetenschappelijk onderzoek van de tropen (WOTRO)
199
Correspondentie met de stichting en de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (ZWO) als lid van de Adviescommissie voor de Sociale Wetenschappen van de stichting inzake de beoordeling van subsidie- aanvragen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten en publicaties. 1960, 1965-1972. 1 map.
N.B. Bevat ook correspondentie van Wertheim en anderen betreffende subsidie- aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) voor een project van o.a. Wertheim en I. Schöffer voor historisch onderzoek in het Archief van het Voormalig Ministerie van Koloniën te Schaarsbergen. 1960-1963.

Komitee Indonesië en Stichting Informatie Indonesië
200-204
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken betreffende bestuurs- en redactiewerkzaamheden voor het Komitee Indonesië, opgericht in 1968 ter ondersteuning van activiteiten tegen en voorlichting over het wanbeleid en schending van mensenrechten door het bewind in Indonesië, werkzaamheden voor West-Papua-, Oost- Timor-, Het andere Indonesië- en andere werkgroepen, teksten van lezingen en concepten van artikelen en reacties van Wertheim en anderen voor Indonesië Informatie, Indonesia Feiten en Meningen (IFM), Vietnam Bulletin en periodieken van andere organisaties. Met documentatie. 1967- 1997. 4 dozen en 1 map.
200
1967-1969. (map)
201
1970-1977.
202
1978-1982.
203
1982-1987.
204
1988-1997.
205
Stukken betreffende het geschil tussen de minister van ontwikkelingssamenwerking en de Stichting Informatie Indonesië, onder voorzitterschap van Wertheim en opgericht in 1973 door leden van en ter ondersteuning van het Komitee Indonesië, inzake de afwijzing van een subsidie-aanvraag voor een onderzoek naar en voorlichting over de gevolgen van het door Nederland gevoerde ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Indonesië. 1977-1979. 1 map.

Pramoedya Komité
206-208
Notulen van vergaderingen en correspondentie van Wertheim als voorzitter van het in 1981 opgerichte comité, teksten van artikelen en lezingen van Wertheim, concepten van werk van en andere stukken betreffende de Indonesische dissidente schrijver Pramoedya Ananta Toer. 1977- 1998. 3 dozen.
206
1977-1982 en z.j.
207
1983-1987.
208
1988-1998.

Overige lidmaatschappen en activiteiten
209
Stukken betreffende artikelen over demografie, een studieverblijf in Parijs in 1954 voor demografisch onderzoek en lidmaatschap van de Vereniging voor Demografie en van de International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). 1936-1973. 1 map.
210
Stukken betreffende werkzaamheden voor het Comité voor vrede in Indonesië, een comité van Nederlandse kunstenaars en intellectuelen tegen Nederlandse militaire actie in Indonesië en circulaires van andere Indonesië- en Ambon- solidariteitsorganisaties. 1948-1950. 1 map.
211
Correspondentie met de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) betreffende bijdragen aan UNESCO-studies. 1948-1959, 1963. 1 map.
212
Verslagen van bijeenkomsten, correspondentie en andere stukken betreffende bijdragen van Wertheim en andere leden van een op te richten nationaal vredescomité, de Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN), de Werkgroep voor Internationale Toenadering, de politiek-economische werkgroep van de Vredesbeweging De Derde Weg en andere vredesinitiatieven. 1948-1959, 1965, 1967 en z.j. 1 map.
213-214
Stukken betreffende deelname aan algemene vergaderingen van de Société Européenne de Culture (SEC) en bijeenkomsten van de Nederlandse sectie van de SEC. 1949-1969. 2 mappen.
213
1949-1956.
214
1957-1969.
215
Correspondentie en circulaires betreffende lidmaatschap van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Oosters Genootschap in Nederland, Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques (FMTS), Vereniging van academici bij het wetenschappelijk onderwijs (VAWO), Multatuli- Genootschap, Commissie De (onontkoombaarheid van de) elite, discussiegroep van het Nederlands Gesprek Centrum (NGC), en Komitee voor de Rechtsstaat. 1954-1955, 1966, 1969, 1972, 1974, 1979. 1 omslag.
216-221
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken betreffende werkzaamheden voor organisaties op het gebied van voorlichting over en betrekkingen met China. 1955, 1968, 1973-1989. 4 mappen en 2 omslagen.
216
Initiatief-comité genootschap culturele betrekkingen Nederland-China. 1955. (omslag)
217-220
Vereniging Nederland-China in oprichting, vanaf 1973 Stichting Nederland-China, vanaf 1977 Vriendschapvereniging Nederland-China (VCN), en Commissie van aanbeveling voor Joris Ivens- evenementen. 1973-1989.
221
Overige. 1968, 1973-1980. (omslag)
222-226
Stukken betreffende artikelen over sociologie, werkzaamheden als lid van de sectie niet-westerse sociologie en de werkgroep godsdienstsociologie van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en lidmaatschap van de Nederlandse Ethnologenkring. 1959- 1970. Met circulaires betreffende conferenties en Mededelingen van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging. 1970- 1980. 5 mappen.
222
1959-1965.
223
1965-1970.
224
Conferentie Politieke mobilisering in ontwikkelingslanden. 1970.
225-226
Mededelingenblad en overige circulaires. 1971- 1980.
227-229
Verslagen van bijeenkomsten, circulaires en correspondentie betreffende bijdragen van Wertheim en andere deelnemers aan de Gespreksgroep Rechtssociologie van de Sociaal- Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 1961-1964. 3 mappen.
230-231
Stukken betreffende activiteiten van Vietnam-, Laos- en Cambodja- solidariteitscomités. 1966-1980. 2 mappen.
230
1966-1974.
231
1975-1980 en z.j.
232
Convocaties, nieuwsbrieven en ledenlijsten van PEN-Centrum voor Nederland en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 1986-1998. 1 map.
233
Stukken betreffende de Wertheim Stichting, fonds opgericht in 1988 door vrienden van Wertheim ter voortzetting van diens steun aan de bevordering van de emancipatiestrijd binnen Indonesië door toekenning van de Wertheim Prijs aan Indonesische auteurs, in 1991 aan Wiji Thukul en Rendra en in 1995 aan Pramoedya Ananta Toer. 1987- 1998. 1 map.
234-235
Correspondentie betreffende medewerking aan initiatieven voor solidariteitsacties ter verkrijging van de status van politiek vluchteling en tegen uitwijzing van de Filippijnse activist José Maria Sison en zijn gezin. 1990, 1993- 1998. 2 mappen.
234
1990, 1993-1994.
235
1995-1998.

DOCUMENTATIE
236-246
Overzichten van publicaties van Wertheim, bibliotheekboeken en andere documentatie. c.1920-1997. 9 delen en 2 stukken.
N.B. Deze overzichten zijn slechts beschikbaar op twee microfilms.
236-238
Overzichten van acquisities voor de bibliotheek van Wertheim. c.1920-c.1983.
236. c.1920-1952. Microfilm, nr. 1.
237. 1955-c.1977. Microfilm, nr. 2.
238. 1977- c.1983. Microfilm, nr. 3.
239-241
Bibliografie van publicaties van Wertheim. 1925- 1997.
239. 1925-1968. Microfilm, nr. 4.
240. 1969-1991. Microfilm, nr. 5.
241. 1990- 1997. Microfilm, nr. 6.
242
Overzicht van boeken in de Indonesische taal. c.1945- c.1983. Microfilm, nr. 7.
243
Overzicht 'Indonesië'. c.1954-1967. Microfilm, nr. 8.
244
Overzicht 'Zuidoost Azië'. Z.j. Microfilm, nr. 9.
245
Overzicht van boekbesprekingen. Z.j. 1 stuk. Microfilm, nr. 10.
246
Lijst 'stencils in rood kaft'. Z.j. 1 stuk. Microfilm, nr. 11.
Volledige inhoudsopgave
Biografie
Inhoud
Administratieve informatie
INLEIDING
INVENTARIS
ALGEMEEN
PARTICULIER
OPENBAAR LEVEN
Hoogleraarschap recht en andere functies in Indonesië tot 1946
Hoogleraarschap sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Benoeming, jubileum en afscheid
Universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken
Docentschap, onderzoek en samenwerking met wetenschappers
Gasthoogleraarschap, deelname aan congressen en lezingen
Auteurschap
Bestuurs-, commissie- en redactielidmaatschappen van overige organisaties
Stichting Vrij Nederland
Vereniging Nederland-Indonesië
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO)
De Nieuwe Stem
Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen
Uitgeverij Djambatan - De Brug
Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO)
Humanistisch Verbond
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Stichting China Studie Comité
Stichting voor wetenschappelijk onderzoek van de tropen (WOTRO)
Komitee Indonesië en Stichting Informatie Indonesië
Pramoedya Komité
Overige lidmaatschappen en activiteiten
DOCUMENTATIE
top
WILLEM FREDERIK WERTHEIM: SEORANG PENGKAJI BELANDA TENTANG MASYARAKAT INDONESIA
Harsja W. Bachtiar
Universitas Indonesia

Prof.Dr. W.F. Wertheim merupakan seorang tokoh sosiologi berkebangsaan Belanda yang di Indonesia kini rnengundang sikap pandangan yang bertentangan terhadap dirinya sebagai akibat pendirian yang dinyatakan dalarn berbagai tulisan dan ceramah serta tindakan-tindakan politiknya sesudah peristiwa G-30-SIPKI terjadi.
Sebagian diantara orang-orang Indonesia yang mengetahui tokoh Wertheim, yang jumlahnya sekarang ini mungkin sudah sangat mengecil, rnengingat peranan Wertheim di Indonesia dan kemudian di Nederland yang sangat mendukung perjuangan kebangsaan bangsa Indonesia dalarn masa Revolusi Indonesia dan masa dekade pertama sesudah Pemerintah Kerajazin Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Mereka ketahui bahwa masa tersebut merupakan masa sulit pelik bagi para cendekiawan Belanda. Mereka menghargai Wertheim sebagai satu diantara hanya sejumlah kecil tokoh Belanda yang, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak segan-segan menentang arus pendapat umum masyarakat Belanda; dan yang pada waktu Pemerintah Belanda melancarkan aksi militer terhadap Republik Indonesia, juga menentang Pemerintah negaranya sendiri.
Sedangkan sebagian orang Indonesia lain, yang pada umumnya berusia lebih muda daripada golongan pertama, yang mengetahui tokoh Wertheim, mengingat apa yang dilakukan oleh Wertheim sesudah peristiwa G-30-SPKI terjadi, tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat dianggap mcrupakan tindakan permusuhan terhadap Orde Baru. Mereka menanggapi Wertheim sebagai perusuh, pengacau, yang hanya merugikan bangsa dan negara Indonesia dengan tindakan-tindakan politiknya.
Sebagian orang Indonesia lain, kebanyakan orang perguruan tinggi dalam bidang ilmu-ilmu sosial, tentu hanya mengenal Wertheim sebagai penulis buku Indonesian Society in Transition, satu diantara sejumlah kecil buku yang ditulis oleh para ahli asing tentang masyarakat Indonesia dan dianggap harus diketahui oleh siapapun yang mempunyai perhatian serius pada usaha pengkajian masyarakat kita.
Tulisan ini merupakan usaha untuk memperkenalkan karya-karya terbitan hasil pemikiran Wertheim dalam rangka perkembangan riwayat hidup tokoh pemikir Belanda ini. Pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh seseorang biasanya banyak berpengaruh pada pemikiran-pemikiran yangdihasilkan oleh tokoh yang bersangkutan, seperti juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang sebagian besar merupakan pencerminan pemikiran-pemikiran pribadi orang yang bersangkutan.
Tulisan ini diharapkan setidak-tidaknya memperkenalkan pembaca dengan baik berbagai aspek tokoh Belanda ini yang menguntungkan bangsa kita maupun berbagai aspek yang merugikan kita. Tulisan ini juga merupakan cara seorang bekas mahasiswa Prof. Wertheim menghormati seorang bekas gurunya.
Masa Persiapan, 1907-1930
Wertheim lahir sebagai anak keluarga pengusahawan Belanda, dan oleh sebab itu berasal dari kalangan borjuis, di St.Petersburg, Rusia, tanggal 16 November 1907 (1). Nama kota kelahirannya, St. Petersburg yang mencerminkan pengaruh kebudayaan Jerman, tahun 1914, ketika Perang Dunia I pecah dengan Jerman sebagai musuh Rusia, diganti menjadi Petrograd, nama yang lebih sesuai dengan kebudayaan Rusia. Kemudian, untuk menghormati pernimpin Revolusi Rusia, V.I. Lenin, pada waktu ia meninggal, tahun 1924, nama Petrograd diganti menjadi Leningrad. Dan kini, pada waktu penduduk di kebanyakan negara yang semula dikuasai oleh Partai Komunis bangkit menentang Komunisme yang gagal menaikkan taraf kehidupan rakyat, dituntut untuk diganti kembali menjadi St. Petersburg, nama dari masa kekuasaan Czar.
Ketika Revolusi Rusia pecah, mula-mula dengan menjatuhkan Czar Nicolas 11 dari tahtanya dalam bulan Februari 1917 dan kemudian disusul dengan revolusi kaum proletar yang dipimpin oleh kaum Bolsyevik di bawah kendali V.1. Lenin dalam bulan Oktober 1917, Wertheim masih di kota tempat keiahirannya, belajar sebagai siswa Sekolah Dasar yang khusus diadakan untuk anak-anak keluarga asing yang tinggal di St.Petersburg. Kebanyakan orang asing di lingkungan Wertheim tidak begitu memahami apa yang sedang terjadi di sekitar mereka dan beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rusia pada waktu itu hanyalah mcrupakan perubahan dari pemerintah Czar, yang bersifat otoriter, menjadi pemerintahan yang didasarkan atas asas demokrasi melalui sistem parlemen. Menurut mereka, gangguan yang sedang terjadi dalam tata tertib kehidupan masyarakat Rusia pada waktu itu hanyalah ulah sejumlah perusuh. Menurut orang-orang asing di lingkungan keluarga Wertheim, keadaan, selain perubahan dalam pemerintahan, pasti akan kembali seperti semula, paling lama dalam waktu 6 bulan. Tidak banyak diantara mereka pada waktu itu menyadari bahwa suatu revolusi dalam arti yang sebenarnya sedang berlangsung (2).
Tahun 1918 Wertheim mengikuti ibu dan saudara-saudaranya menyingkir kecmbali ke Nederland dimana ia memperoleh pendidikan menengah dan pendidikan tingginya. Dari kota besar Leningrad di Rusia keluarganya pindah ke pedesaan keeil Katwijk di Belanda (3)
Sebagai mahasiswa Wertheim belajar pengetahuan hukuni di Universitas Leiden untuk memperoleh gelar Mcester in de Rechten (Mr.) dalam Hukum Belanda, gelar yang diraih tahun 1928, lalu, karena pada akhir tahun-tahun 1920-an sukar memperoleh pekerjaan di Belanda, agar dapat bekerja di tanah jajahan Belanda di Timur, ia mencruskan pengkajiannya belajar pengetahuan Hukum Hindia Belanda dan pengetahuan lain, termasuk pengetahuan bahasa Jawa yang diberikan olch Prof. Dr. C.C. Berg, yang diperlukan untuk dapat menjadi pegawai Pemerintah jajahan Hindia Belanda. Tahun 1930, pada waktu ia selesai dengan pendidikan keahliannya dalam bidang Hukum Hindia Belanda ia juga berhasil meraih gelar Doktor dalam llmu Hukum atas dasar disertasi berjudul "Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst" (Hak menuntut ganti rugi di luar perjanjian) (4).
Segera sesudah Wertheim menyelesaikan pendidikan tingginya ia menikah dengan Mr. Hetty Gijse , Weenink, bekas sesama mahasiswa di Fakultas Hukum, yang kemudian senantiasa mendampingi dan mendukung kegiatan-kegiatannya.
Bekerja di Hindia Belanda, 1931-1942
Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Wertheim ditempatkan sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Landraad (Pengadilan Negeri) di Tanjung Karang, Lampung, dimana Doktor Hukum yang berusia 24 tahun ini bekerja selama setengah tahun (s). Ia menjadi sangat tertarik pada gejala transrnigrasi di daerah Sumatera Selatan ini, minat yang kemudian, pada paruh kedua tahun-tahun 1950an, bangkit kembali. Dari Sumatera Selatan beliau dipindahkan ke Batavia (kini: Jakarta), pusat kekuasaan jajahan Belanda di kepulauan Indonesia, menjadi pejabat di Departemen Kehakiman.
Di lingkungan orang-orang Eropa, yang pada umumnya merasa diri berkedudukan jauh lebih tinggi daripada orang-orang pribumi, pada mulanya ia sangat Lerkesan akan kelebihan orang Eropa dalam pendidikan, kepekaan budaya yang bagi mereka adalah kebudayaan Eropa, dan kecerdasan mereka yang dianggap lebih daripada kecerdasan orang lain (6). Ia menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat jajahan Belanda, gaya hidup yang dianggap biasa oleh pelaku-pelaku yang bersangkutan.
Perhatian Wertheim pada ilmu pengetahuan mengakibatkan pengangkatan beliau sebagai Gurubesar Pertentangan Hukum, menggantikan Prof. Dr. R.D. Kollewijn, Gurubesar Hukum Perdata Antar Golongan, di Fakulteit der Rechtsgeleerdheid (Fakultas Pengetahuan Hukum), Rechtsbogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), di Batavia, tahun 1936. Dalam pekerjaannya sebagai pengajar dan pembimbing mahasiswa, ia mulai berkenalan dengan pemikiran dan cita-cita tunas-tunas muda orang-orang terpelajar Indonesia yang pada umumnya menentang penjajahan Belanda dan menganut faham kebangsaan Indonesia (7). Ia mulai menyadari bahwa tata kehidupan masyarakat jajahan sesungguhnya tidak adil terhadap orang-orang pribumi, peranakan Belanda dan keturunan Cina.
Dalam bulan September 1940, sesudah perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia 11 pecah dan sesudah Nederland dikuasai oleh angkatan bersenjata Jerman, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan suatu Commissic tot Bestudering van Staatsrechtelijke Hervormingen (Komisi untuk Mengkaji Pembaharuan Hukum Negara), yang diketuai oleh Dr. F.H. Visman, seorang anggota Dewan Hindia, badan pertimbangan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Wertheim diangkat sebagai salah seorang anggota komisi ini yang segera dikenal umum sebagai Komisi-Visman. Komisi Visman juga beranggotakan beberapa tokoh Indonesia, yaitu Mr. Soejono, Mr. Soepomo, Dr. Moelia dan Mr.Ir. Ong Swan Yoe.
Sebagai anggota Komisi Visman Wertheim memperoleh banyak pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran yang pada dasarnya bersifat tuntutan pembaharuan yang terdapat di kalangan masyarakat pribumi.Pembicaraan yang ia ikuti dengan beraneka ragam kelompok sebagai anggota Komisi Visman memberikan kesadaran yang lebih bcsar pada beliau tentang apa yang pada umumnya diinginkan oleh para orang pribumi Indonesia sesudah perang berakhir: mereka menginginkan pembebasan dari kekuasaan kaum penjajah, mereka menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia (8). Organisasi-organisasi politik orang pribumi, seperti Parindra, Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Pasoendan dan Persatoean Minahasa yang tergabung dalam Gaboengan Politiek Indonesia, atau Gapi, sesungguhnya sudah menuntut Indonesia bebas dari Belanda sekarang juga. Sentimen anti Belanda dikalangan penduduk Indonesia sangat kuat meskipun kebanyakan orang Belanda sendiri tidak begitu menyadari kekuatan perasaan anti penjajahan ini.
Bahkan dalam laporan akhir yang dihasilkan oleh komisi Visman, tertanggal 9 Desember 1941, kekuatan gerakan kebangsaan Indonesia tidak ditampilkan, ditutup-tutupi. Laporan ini juga ditanda tangani oleh Wertheim dan para anggota Indonesia komisi tersebut. Dalam bulan Oktober 1941 Wertheim diangkat sebagai Ketua (Voorzitier) Fakultas Pengetahuan Hukum menggantikan Prof. Dr. G.H. Van der Kolff. Pada waktu itu nama jabatan "Dekan" tidak digunakan di Sekolah Tinggi Pengetahuan Hukum. Jabatan yang amat terhormat ini, antara lain, memberi hak kepada Wertheim untuk menggunakan nomor mobil yang rendah angkanya, B-21,tanda bahwa pengendaranya adalah orang yang amat penting dalam hirarki kekuasaan pemerintah jajahan Hindia Belanda.

Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945
Ketika angkatin bersenjata Jepang menyerbu kepulauan Indonesia dan dalam waktu singkat berhasil menaklukkan angkatan bersenjata Hindia Belanda, sekalian orang Belanda, termasuk Wertheim, ditangkap olch tentara Jepang, Maret 1942. Wertheim sendiri ditahan diberbagai kamp konsentrasi Jeping selama masa pendudukan Jepang, sedangkan isteri dan anak-anaknya berturut-turut ditempatkan di 3 kamp konsentrasi di atau sekitar Jakarta. Kemenangan gemilang angkatan bersenjata Jepang atas angkatan bersenjata Belanda dalam waktu singkat melenyapkan anggapan bahwa golongan kulit putih pada hakekatnya lebih tinggi martabatnya daripada bangsa -bangsa kulit berwarna.
Di dalam kamp konsentrasi Wertheim memperoleh banyak kesempatan untuk bertukar pikiran dalam kelompok-kelompok studi yang diadakan oleh kaum terpelajar Belanda. Salah seorang sesama tahanan yang banyak mempengaruhi pemikirannya ialah Prof. Jaap de Haas (9), mantan Gurubesar di Sekolah Tinggi Kedokteran yang menganut paham Sosialisme yang radikal. Di kamp konsentrasi ia juga belajar bahasa Indonesia dengan Dr. Fokker, ahli bahasa Indonesia, sebagai gurunya.
Dalam masa pendudukan Jepang Wertheim pernah ditangkap oleh Kenpetai, polisi rahasia Jepang yang sangat ditakuti, dan dibawa ke Purwokerto dimana ia dipenjarakan selama 3 bulan. Terakhir ia ditempatkan di kamp konsentrasi di Cimahi dimana ia meringkuk sampai, sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu dan kernerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, ia dibebaskan pada tanggal 31 Agustus 1945 dan dapat bergabung kembali dengan keluarganya di Batavia, kota yang pada waktu itu bagi kebanyakan orang sudah dinamakan Jakarta.

Masa Revolusi Indonesia, 1945-1950
Dalam kekacauanyangbiasaterjadipada masa peralihankekuasaan pemerintah, seperti pada akhir Perang Dunia 11, Wertheim ikut mendirikan Roode Kruis (Palang Merah) Belanda di Batavia, September 1945, untuk membantu korban-korban perang, terutama para bekas tahanan Jepang.
Dalam pada itu, para gurubesar Belanda yang berhasil bertahan selama perang berlangsung dan sesudah Jepang menyerah keluar dari kamp-kamp konsentrasi Jepang berkeinginan untuk selekas mungkin bekerja kembali mclaksanakan tugas sebagai pengajar diperguruan tinggi. Dengan bantuan Pemerintah Hindia Belanda, yang berusaha menegakkan kekuasaannya kembali di bekas tanah jajahannya, pada tanggal 21 Januari 1946 diresmikan pembentukan perguruan tinggi yang dinamakan Nood Universiteit (Universitas Darurat) (10), diJalan Raden Saleh, Jakarta, di Gedung yang sekarang merupakan gedung induk Rumah Sakit "Tjikini". Wertheim menjadi Gurubesar kembali di Fakulteit derrechisgeleerdheid en van Sociale Wetenschappen (Fakultas Pengetahuan Hukum dan Ilmu Sosial) dari universitas ini yang setahun (11) kemudian diganti namanya menjadi Universiteit Van Indonesie dan sekarang dikenal sebebagai Universitas Indonesia. Dalam tahun kuliah pertama yang diselenggarakan oleh "Nood Universiteit" tersebut bekerja 27 gurubesar biasa dengan hanya 221 mahasiswa, kebanyakan keturunan Belanda dan Cina.
Pengalaman dan pengamatan Wertheim berkenaan dengan perkembangan amat cepat yang terjadi di Indonesia segera setelah Perang Dunia II berakhir, terlebih lagi kegiatan-kegiatan bangsa Indonesia yang berusaha mendirikan suatu negara republik yang bebas dari kekuasaan asing, mendorong Wertheim, yang mengalami perubahan pemikiran dalam masa terkurung di kamp konsentrasi tentara Jepang berkenaan dengan perjuangan bangsa Indonesia, menulis suatu nota, tertanggal 21 November 1945, kepada Prof. Mr. Baron F.M. van Asbeck(12), Gurubesar Hukum di Universitas Leiden ying sebelum Perang Dunia II bekerja sebagai sejawat di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.
Dalam nota ini Wertheim berusaha menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada akhir tahun 1945 itu sebagai suatu masyarakat dimana rakyat golongan rendahan, meskipun terselubung oleh keramahan dan kesediaan menanggung penderitaan, merasa tidak puas akan perbedaan-perbedaan sosial yang besar sehingga mudah menjadi peserta gerakan-gerakan perlawanan yang dengan sendirinya dapat diarahkan terhadap orang asing dan pemerintah; dimana penduduk yang, sebagai akibat kekalahan Belanda dan pendudukan Jepang, pada umumnya beranggapan bahwa masa kekuasaan pemerintah Belanda dan kekuasaan penjajahan Belanda telah berakhir; dimana ketaatan golongan priyayi pada kekuasaan Belanda, terutama para bupati, wedana dan pejabat tinggi, ternyata hanya merupakan oportunisme saja karena pada waktu pengusaha Jepang memberikan kedudukan tinggi yang paling sedikit sederajat dengan yang mereka tempati dalam masa jajahan Hindia Belanda, mereka bersedia bekerja sama dengan penguasa Jepang, dan oleh sebab itu pasti bersedia juga bekerja untuk pemerintah yang baru; dimana Pemerintah Republik didukung oleh gerakan kebangsaan yang sehat; dimana kaum cendekiawan yang dipimpin oleh Sjahrir dan Sjarifoedin mengusahakan menanggapi revolusi nasional sebagai suatu revolusi sosial, yang akan meruntuhkan kekuasaan feodal, bersifat revolusioner tapi tidak bersikap anti-Barat; dan seterusnya.
Dalam bulan November itujuga Wertheim bersama beberapa cendekiawan Belanda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Beb Vuyk, Prof. W.P.C. van Hattum, dan J. de Kadt, mengeluarkan suatu pernyataan yang mengemukakan pemikiran mereka berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia pada waktu itu.

Gurubesar Di Universitas Amsterdaui, 1946-1972
Dalam butan Februari 1946, atas naschat dokter, Wertheim dan keluarganya kembali ke Belanda dimana Wertheim diangkat menjadi Gurubesar Sosiologi Indonesia di Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen (Fakultas llmu Politik dan Sosial) yang didirikan sebagai faku]tas baru darigemeentelijkc Universiteit van Amsterdam (Universitas Kotapraja Amsterdam). Pidato pengukuhannya sebagai Gurubesar Sosiologi Indonesia memusatkan perhatian pada masalah golongan peranakan Belanda, Belanda-Indo, di Indonesia.
Wertheim berusaha lagi mempengaruhi Pemerintah Belanda secara langsung berkenaan dengan kebijaksanaan terhadap Indonesia dengan menulis suatu Nota, tertanggal 6 Mei 1946, yang diarahkan kepada Prof.Dr. J.H.A. Logemann, Menteri Daerah Seberang Lautan, Kerajaan Belanda (13), yang juga pernah bwkerja sebagai sesama Gurubcsar di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Dalam nota tersebut ia membantah anggapan komisi Parlemen Beiinda yang berkunjung ke Indonesia untuk mciihat keadaan di tempat bahwa rakyat Indonesia bersimpati pada orang-orang Belanda. Wertheim mengemukakan lagi bahwa para orang terpelajar Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya mendukung Republik Indonesia kecuali sejumlah oknum yang mendekati orang-orang Belanda, seperti para bekas pembantu rumahtangga keluarga Belanda, atas dasar pertimbangan ekonomi.
Diantara mahasiswa Indonesia yang mengikuti kuliah dan kuliah kerja beliau di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Amsterdam terdapat Sdr. M.P. Sediono Tjondronegoro (kini: Prof.Dr. M.P. Sediono Tjondronegoro, Gurubesar Sosiologi Pedcsaan di Institut Pertanian Bogor), Sdr. S.B. Martokoesoemo (kini: Drs. Soeksmono Besar Martokoesoemo, mantan Direktur Bank Indonesia dan Direktur Asian Development Bank di Manila), Sdr. Basuki Gunawan (kini: Dr. Basuki Gunawan, ahli sosiologi yang menetap sebagai pencliti free-lance di Nederland), dan penulis sendiri. Wertheim bekerja sebagai Gurubesar, terakhir scbagai Gurubesar "Sociologic der Niet-Westerse Volken" (Sosiologi Bangsa-bangsa Bukan-Barat), di Universitas Amsterdam sampai tahun 1972 (14), ketika beliau, pada umur 65 tabun, memasuki masa pensiun.
Buku-buku Pertama
Buku pertama mcrupakan hasil karya Wertheim dan mengungkapkan pemikirannya sebagai seorang cendekiawan yang senantiasa terlibat dalam masalah-masalah moral, diterbitkan tahun 1948 dengan judul in 'Gesprek met Mijzelf. Overdenkingen over weten, begrijpen engeloven" (Percakapan dengan Diri Sendiri: pemikiran tentang pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan) (15), suatu pereakapan yang bersifat filosofis.
Hubungan antar golongan ras yang ia alami dan amati pada waktu berdiam di masyarakat jajahan Hindia Belanda dan yang juga senantisa merupakan masalth di Eropa dan Amerika Serikat, mendorong Wertheim, selain menjadikannya sasaran perhatian dalam pidato pengukuhannya scbagai Gurubesar di Universitas Amsterdam, untuk juga menulis suatu buku tentang masalah ini. Pada tahun 1949 terbit karya beliau berjudul Het Rassenprobleem: 'De ondergang van een mythe" (Masalah Ras: kehancuran suatu mitos) (16), yang membandingkan cara masalah hubungan antar ras dan upaya mengatasi masalahnya dilakukan di Amerika Serikat dengan penanganan masalah hubungan antar ras, terutama berkenaan dengan golongan minoritas Peranakan Belanda dan keturunan Cina, di Indonesia.
Ia terkesan pada gambaran yang diajukan oleh para ahli sosiologi Amerika yang memperlihatkan bahwa masalah perbedaan ras banyak persamaannya dengan masalah perbedaaan kelas, atau "stand", dalam masyarakat. Banyak keputusan dalam kehidupan para anggota masyarakat tergantung pada kedudukan yang ditempati dalam struktur masyarakat yang bersangkutan: siapa yang akan dinikahi, jenis pekerjaan apa yang akan dipilih, pendidikan apa yang akan diberikan pada anak-anak sendiri, bahkan juga keputusan berkenaan dengan hal ikhwal sehari-hari, seperti pakaian apa yang akan dikenakan, siapa yang dijadikan teman dan siapa yang dijauhi, dan banyak lagi yang lain. Mengkaitkan masalah perbedaan ras, yang diselubungi mites ras yang ulung, dengan gejala perbedaan kelas dalam masyarakat, gejala yang lebih diketahui umum, memungkinkan pemberian penjelasan yang lebih mudah dapat dipahami oleh orang banyak.
Dalam upaya mengkaji, menganalisis dan menjelaskan gejala-gejala kehidupan bermasyarakat di kawasan Asian, terutama hubungan antar golongan dalain masyarakat jajahan Hindia Belanda yang bectambah menarik perhatiannya, Wertheim menulis berbagai karangan yang dimuat dalam berbagai terbitan berkala, seperti De Nieuwe Stem, majalah Jerman Universitas, Sociologisch Jaarboek dan majalah Amerika Pacific Affairs. Sejumlah karangan yang diterbitkan antara tahun 1947 dan 1950 dikumpulkan sebagai buku yang diterbitkan tahun 1950 denganjudul "Herrijzend Azie: Opstellen over de Oosterse Samenleving" (Asia Yang Bangun Kembali: Karangan tentang kehidupan masyarakat Timur) (17).
Dalam buku inj terdapat uraian tentang hasil pengkajian J.C. van Leur, ahli sejarah yang inenyajikan gambaran yang barn sekali tentang sifat perdagangan di Asia Kuno, suatu gambaran yang sangat terpengaruh oleh pemikiran teori sosiologi Max Weber. Van Leur menganalisis struktur masyarakat Indonesia kuno untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya sifat kolonisasi Hindu. Dalam kenyataan pada masa lampau itu para pedagang India terdiri atas pedagang keeil dari lapisan masyarakat rendah yang mengelompok di kampung-kampung Keling di kota-kota pelabuhan kepulauan Indonesia. Tak mungkin pedagang-pedagang kecil berbahasa Tamil ini berkemampuan untuk meniperkenalkan kebudayaan Hindu adiluhung seperti upacara keagamaan, ritual, kesusasteraan, cara menjalankan pemerintahan, seni bangunan dan sebagainya. la beranggapan bahwa mungkin sekali kebudayaan Hindu diperkenalkan oleh beberapa pendeta Hindu yang diundang untuk membantu para raja pribumi dalam mensahkan kedudukan mereka sebagai penguasa setempat, seperti raja-raja di Eropa Utara dan Timur dalam masa Abad Pertengahan menggunakan pendeta Katolik untuk memperolch pengesahan sebagai raja. Oleh sebab itu anggapan bahwa raja-raja yang berkuasa di kepulauan Indonesia dalam. masa kuno ada]ah orang-orang dari India tidak dapat dibenarkan. Mereka adalah orang pribumi.
Kebudayaan Islam yang agung juga dijadikan milik golongan-golongan bangsawan pribumi tertentu atas dasar pertimbangan politik dan militer, yaitu untuk menentang kekuasaan terpusat dari penguasa Hindu dan kemudian menentang pengaruh Katolik pendatang-pendatang Portugis yang hendak memperluas kekuasaan mereka di kepulauan Indonesia.
Dalam buku HeffijzendAzie ini Wertheim juga membahas perubahan yang terjadi dalam struktur pelapisan sosial di Indonesia, masala golongan peranakan yang berada di dua dunia yang berbeda, kepribadian bangsa Indonesia, renaissance (kehidupan kembali) dari kebudayaan Indonesia, kebangkrutan perkebunan buatan Belanda ("Indische cultures") monopoli dalam sistem kapital yang hanya menguntungkan bangsa-bangsa yang lebih dahulu berhasil memperoleh monopoli ataskehidupan ekonomi, dan bantuan yang diperlukan oleh negara-negara yang masih tertinggal dalam perkembangan.
Bersama isterinya, A. Hetty Wertheim Gijse Weenink, yang mempunyai perhatian besar pada pengkajian sejarah, Wertheim melanjutkan pengungkapan pemikiran dan perasaannya berkenaan dengan kehidupanmanusia yang tiga tahun kemudian terbit sebagai buku berjudul "De Mensheid up Avontuur" (Kemanusiaan dalam Petualangan) (11). Di dunia Eropa dan Amerika Serikat,manusia pada umumnya bergerak scoring diri, mengadakan petualangan sendiri. Penemuan-penemuan tekniknya tidak terpadu dengan penemuan bcsar yang dihasilkan olch dunia perburuhan, yaitu kerjasama. Menurut Wertheim kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan dunia yang baru.
Keterlibatan Wertheim dalam upaya pengembangan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia dan kesadaran akan peluasan perhatian internasional pada Indonesia mefidorong Wertheim untuk memprakarsai upaya penerjemahan karya-karya ilmiah yang penting tentang Indonesia yang tertulis dalam bahasa Belanda, suatu bahasa yang tidak banyak diketahui di luar kalangan orang Belanda dan orang-orang terpelajar di bekas tanah jajahannya ke dalam bahasa Inggris agar dapat diketahui oleh lebih banyak peminat. Sebagai pemrakarsa beliau bertindak sebagai Ketua suatu Komite Redaksi yang menerbitkan seri buku bernama Selected Studies on Indonesia (11). Dengan demikian dapatlah diperkenalkan karya sosiologi sejarah B. Sehrieke, karya sejarah J.C. van Leur, karya ilmu ekonomi J.H. Boeke, dan ahli-ahli pengkajian Indonesia terkemuka lain yang berkebangsaan Belanda dalam terjemahan bahasa Inggris, suatu bahasa yang lebih mudah dapat difahami olch dunia internasional.

Tentang Perkembangan Masyarakat Indonesia
Tahun 1956 terbit hasil pengkajian masyarakat Indonesia yang bagi kita di Indonesia bolch dikatakan merupakan karya utama Wertheim, buku berjudul Indonesian Society in Transition (Masyarakat Indonesia dalam peralihan) 121) yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan ulang sebagai edisi perbaikan dalam tahun 1959.
Sesungguhnya buku ini mcrupakan peluasan suatu karya ilmiah berjudul The Effects of Westein Civillation on Indonesian Society (Dampak kebudayaan Barat pada Masyarakat Indonesia) yang ditulis atas permintaan Institute of Pacific Relations dalam tahun 1950. Dalam karya tulisan yang disampaikan dalam bentuk awal pada kesebelas dari lembaga tersebut, yang diselenggarakan di Lucknow, India, dalam bulan Oktober 1950, Wertheim berusaha menarik perhatian para ahli yang mengkaji masyarakat-masyarakat yang sedang bergolak di Asia tidak hanya pada masalah ekonomi yang telah banyak memperoleh perhatian, tapi juga pada perubahan struktur kelas, urbanisasi, dan modernisasi Islam (21)
Karya tulisan yang ditulis tahun 1950 ini kemudian ditulis ulang dan ditambah dengan dua bab baru, yaitu tentang perubahan pola hubungan kerja dan dinamika budaya di Indonesia, sehingga buku baru yang dihasilkan dan diterbitkan dengan judul Indonesian Society in Transition menjadi suatu karya ilmiah yang menyajikan suatu sejarah sosial Indonesia yang diharapkan dapat mengungkapkan latar belakang sosial gerakan kebangsaan (nasionalisme) Indonesia sehingga lebih dapat dipahami. Untuk mempermudah pembaca memahami uraian tentang sejarah sosial ini, Wertheim mendahului uraian yang bersangkutan dengan 4 bab yang ditulis sebagai suatu perkenalan umum tentang persamaan dan keanekaragaman ("Bhinneka Tunggal Ika") di Indonesia, geografi dan penduduknya, gambaran umum tentang perkembangan sosial di Asia Selatan dan Tenggara, serta garis besar sejarah politik Indonesia.
Menurut pemikiran Wertheim, perkembangan masyarakat Indonesia merupakan perkembangan dari masyarakat bentuk feodal, yang terwujud sebagai negara-negara pribumi yang terdahulu, melalui kapitalisme borjuis menjadi masyarakat yang mewujudkan kolektivisme masa kini. Oleh sebab itu pada umumnya masing-masing bab yang membahas perubahan dalam sektor tertentu dari kehidupan bermasyarakat dibagi dalam 4 bagian.
Bagian pertama merupakan usaha menjelaskan keadaan masyarakat sebelum kedatangan orang-orang Eropa, yang digambarkan sebagai masa feodal pre-modern atau masa yang dikuasai oleh tradisi budaya pribumi dan berakhir pada permulaan abad ke XIX, bab yang menampilkan struktur kesukuan, pedesaan dengan persawahan hirarki politik-keagamaan dari negara-negara awal priburni. Penggambaran masyarakat Indonesia kuno ini banyak didasarkan atas hasil pengkajian yang dilakukan oleh J.C. van Leur (22) '
Bagian kedua menjelaskan keadaan masa jajahan dengan menampilkan kolonialisme Belanda yang mengakibatkan kapitalisme merasuk masuk merongrong dasar-dasar masyarakat tradisional pada sekalian lapisan. Kapitalisme daiam perdagangan dan industri yang semula diwujudkan oteh usahawan-usahawan perorangan dalam waktu singkat berubah menjadi kapitalisme yang dikembangkan oleh perusahaan- perusahaan besar. Kebijakan pemerintah jajahan digambarkan sebagai upaya untuk meperkuat struktur tradisional agar tidak terjadi perubahan sosial. Kalau ahli ekonomi J.H. Boeke mengemukakan bahwa politik dualistic Belanda membedakan sektor ekonomi kapitalis dari sektor pra-kapitalis sehingga dalam masa depresi internasional memungkinkan para petani pribumi kembali ke ekonomi tradisional yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka, Wertheim mengemukakan bahwa dalam kenyataan para tani pribumi menjadi orang miskin yang melarat. Pelapisan sosial dalam masyarakat jajahan Hindia Belanda didasarkan atas warna kulit: orang-orang berkulit putih menempati lapisan atas, orang-orang pribumi yang berkulit berwama menempati lapisan bawah, sedangkan orang-orang lain, seperti peranakan Belanda dan keturunan Cina, menempati lapisan tengah, yang juga ditempati oleh orang-orang Belanda tertentu yang jatuh ke bawah dan orang-orang pribumi tertentu yang naik ke atas. Bagian ketiga menjelaskan perubahan yang terjadi pada penduduk pribumi Indonesia.
Menurut Wertheim, masa jajahan dalam abad ke XIX dan permulaan abad XX merupakan juga masa munculnya suatu golongan borjuis Asia, yang terdiri atas pegawai pemerintah, pengusahawan, dan tenaga professional, seperti para dokter, ahli hukum dan insinyur, yang berpendidikan Barat. Di Indonesia mereka cenderung menggugat kekuasaan para penguasa tradisional dan kemudian juga para penguasa jajahan Belanda. Semula gerakan kebangsaan timbul sebagai kelompok-kelompok manusia yang penuh cita-cita dan sangat bersifat perorangan (individualistik), tapi gejala demikian segera berubah menjadi pengutamaan tindakan bersama yang terwujud sebagai organisasi-organisasi sosial berskala besar, seperti sarekat buruh, partai politik, dan sebagainya.
Dan bagian keempat merupakan usaha menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia sejak menjadi negara yang merdeka. Bekenaan dengan politik, Wertheim mengemukakan bahwa politik yang mementingkan kedaerahan, korupsi dan paternalisme merupakan hambatan bagi perkembangan bentuk pemerintah yang sepenuhnya berdasarkan demokrasi. Berkenaan dengan ekonomi ia mengemukakan bahwa ketergantungan pada ekspor danproduktivitas pekerja yang rendah menghambat lepas landas untuk pertumbuhan yang cepat. Berkenaan dengan pelapisan sosial ia melihat adanya kecenderungan banyak anggota barn golongan elit, yang terdiri atas orang-orang terpelajar, berusaha mengambil alih peranan dan hak-hak istimewa golongan elit feodal yang mereka gusur, suatu gejala yang menurut pendapat Wertheim menghambat perkembangan menuju persamaan kedudukan antar anggota masyarakat (egalitarianisme). Arus gerak penduduk dari pedesaan ke kota-kota, urbanisasi, mengakibatkan kepadatan penduduk di kota-kota dan pola-pola kehidupan perkotaan yang barn. Pembaharuan agama digambarkan sebagai munculnya gerakan-gerakan fundamentalis agama yang menentang pemerintah pusat. Sedangkan gambaran tentang dinamika kebudayaan mengemukakan rasa terasing dan. tak berdaya yang tercermin pada karya tulisan berbagai penulis muda.
Kesimpulan Wertheim, pendekar kemanusiaan yang menganut paham bahwa pada dasarnya hak-hak sekalian manusia adalah sama, adalah dinamika revolusioner yang telah mengakibatkan terbentuknya Republik Indonesia telah menjadi lemah. Gerak (momentum) menuju perubahan yang cepat dan menyeluruh dari masyarakat Indonesia yang begitu menonjol diantara Perang Dunia mulai melambat.
Kesimpulan demikian dibuat pada paruh pertama tabun 1950-an dan diperbaiki pada akhir dekade yang bersangkutan, pada waktu perkembangan maju yang didambakan oleh kebanyakan orang yang ingin agar masyarakat Indonesia selekas mungkin dapat berkembang sesuai dengan penggerak dan cita-cita perjuangan yang melibatkan pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka memang mengalami kemerosotan.
Momentum menuju perubahan yang cepat dan menyeluruh yang melemah pada akhir tahun-tahun 1950-an kemudian, terutama dalam masa Orde Barn, menjadi kuat kembali.sehingga masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cepat, dalam berbagai hal terkadang terlalu cepat, keadaan yang rnenimbulkan berbagai persoalan yang mungkin dapat dihindarkan bilamana tersedia waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan perubahan-perubahan yang bersangkutan terlebih dahulu.
Pada pertengahan tahun-tahun 1950an bersama dengan ahli sejarah terkemuka Prof. Dr. J.M. Romein dan H.M. van Randwijk, Wertheim juga berusaha memperlihatkan perubahan yang sedang terjadi di dunia yang lebih luas daripada Indonesia dengan penerbitan suatu buku berjudul Een Wereld Beweeqt (Suatu Dunia Bergerak) (1956). Dalam buku ini sejarawan Romein mengemukakan pengertian "dialektika kemajuan" yang juga dianut oleh Wertheim. Menurut mereka, keterbelakangan masyarakat-masyarakat tertentu justru dapat memacu perkembangan masyarakat, sedangkan suatu tingkat kemijuan yang tinggi, seperti terwujud di Eropa, dapat merupakan hambatan bagi upaya memajukan kemanusiaan.

Penciptaan 2 Doktor Sosiologi Indonesia
Antara bulan Oktober 1956 dan Oktober 1957, dalam masa pertentangan politik antara Indonesia dan Belanda berkenaan dengan daerah Irian Barat (kini: Irian Jaya), Wertheim masih bersedia membantu perkembangan tenaga ahli Indonesia dalam bidang sosiologi dengan bertindak sebagai Gurubesar Tamu di Fakultas Pertanian di Bogor yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia. Beliau memberi kuliah tentang masalah kepadatan penduduk di Jawa dan transmigrasi. Kuliah diberikan dalam bahasa Indonesia meskipun pada permulaan sekalian kuliah terpaksa masih ditulis terlebih dahulu, dari kalimat pertama sampai akhir. Beliau rnembimbing beberapa tenaga ahli muda dalam upaya penelitian dan penulisan disertasi doktor inasing-masing, suatu kegiatan yang juga memberi kesempatan pada beliau untuk mengadakan penelitian lapangan sendiri di daerah Lampung.
Dua diantara calon-calon doktor ini berhasil menyelesaikan tugas akademik mereka masing-masing sehingga memperoleh bak menggunakan geltr Doktor. Kedua tenaga ahli ini ialah Ir. Kampto Octomo (sekarang: Prof. Ir. Sayogyo, Gurubesir Sosiologi, Institut Pertanian Bogor) yang menutis disertasi berjudul "Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung" dan menjalankan promosi di Universitas Indonesia tahun 1957. Disertasi ini kemudian diterbitkan dengan judul: De Samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung), denian kata pengantar olch W. F. Wertheim (23). Bekas promovendus Wertheim ini kemudian menjadi tokoh utama dalam pengembangan pendidikan tinggi dan penelitian dalam bidang sosiologi pedesaan di Indonesia.
Tenaga ahli kedua yang berhasil memperoleh gelar Doktor di bawah bimbingan Wertheim ialah Ir. Tubagus Bachtiar Rivai (sekarang: Prof. Dr.lr. H. lb. Bachtiar Rivai, mantan Direktur Jenderal Pendidikan, mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan mantan Dutabesar R.I untuk Perancis), yang menulis disertasi berjudul "Bentuk Milik Tanah dan Tingkat Kemikmuran: Penjelidikan Pedesaan di daerah Pati, Djawa Tengah". Beliau menjaiankan promosi di Universitas Indonesia juga pada tahun 1958.
Scan lagi
sejarah di Asia Modern berlangsung sejajar dengan apa yang terjadi di Eropa Barat beherapa abad yang lalu? Menurut Wertheim memang ada kesejajaran perkembangan antara apa yang dikenal sebagai Timur dan Barat, tapi perwujudannya dalam sejarah jauh lebih rumit daripada yang biasanya dianggap oleh banyak orang.
Penciptaan Seorang Doktor sejarah Indonesia
Ketika Drs. Sartono Kartodirjo,M.A, yang baru saja, tahun 1964, memperoleh gelar M.A dalam bidang Sejarah di Yale University, Amerika Serikat, berusaha memperoleh gelar Doktor dalam bidang Sejarab, Wertheim bersedia bertindak sebagai Promoter dan membimbing calon Doktor dari Yogyakarta ini dalam penulisan disertasi yang ditampilkan dengan judul The Peasants Revolt of Banten in 1888.. Its conditions, course and sequel.. a case study of social movements in Indonesia". Proniosi Doktor sejarawan Indonesia Sartono Kartodirjo (sekarang: ProL Dr. A. Sartono Kartodirjo, Gurubesar Sejarah di Universitas Gadjah Mada) diselenggarakan di Universitas Amsterdam tahun 1966. Beliau kemudian menjadi tokoh utama dalam pengembangan pendidikan tinggi dan penelitian sejarah di Indonesia.
Percobaan Perebutan Kekuasaan Oleh PKI di Indonesia
Peristiwa G-30-S/PKI di Indonesia mengakibatkan sikap pandangan Wertheim terhadap Indonesia mengalami perubaban yang radikal, meskipun atas dasar pemikiran filsafat yang sama. Bilamana dalam masa Revolusi Indonesia dan kelimabelas tahun pertama sesudah Pemerintah Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia Wertheim
menanggapi penduduk Indonesia sebagai satu kesatuan besar, yaitu bangsa Indonesia, maka sejak peristiwa tersebut ia membedakan adanya penguasa militer dari rakyat Indonesia. Suatu pembedaan yang menjadikan analisis mengenai apa yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun-tahun 1960an itu menjadi tidak sesuai lagi dengan kenyataan.
Tanggal 30 September 1965 terjadi upaya perebutan kekuasaan Pemerintah oleb gerakan 0-30-S/PKI, gerakan yang dapat ditumpas di bawah pimpinan Jenderal Soeharto dan mengakibatkan seluruh PKI hancur lebur sebagai organisasi politik yang sebelumnya sangat besar.
Meskipun Wertheim bukan penganut Komunisme tapi cenderung anti kekuasaan militer sebagai akibat pengalaman pribadinya dalam masa Perang Dunia II, peristiwa yang bersangkutan ditanggapi oleh Wertheim dan kawan-kawannya sebagai peristiwa pertentangan antar perwira militer yang kemudian dimanfaatkan oleh apa yang dinamakannya 'golongan kanzin' untuk menumpas PKI, suatu partai yang dalam pandangan Wertheirn memperjuangkan pembebasan tani dan buruh dari kekangan- kekangan sosial yang membatasi kebebasan mereka untuk maju (15).
Kebetulan di sejumlah universitas di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, termasuk Belanda, serta diantara sebagian kalangan terpelajar, pada waktu itu akhir tanun-tahun 1960an dan tahun-tahun 1970an - Perang Vietnam, perjuangan golongan berkulit bitam di Amerika Serikat untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan yang sama dengan hak-hak golongan berkulit putih, frustasi karena kebanyakan mahasiswa dan pengajar muda yang merasa terkekang oleh sistem pendidikan tinggi tradisional yang tidak sesuai lagi dengaa tuntutan keadaan modern termasuk pcluasan paham demokrasi mengakibatkan timbulnya gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan New Left, kiri Baru. Para pendukung gerakan ini merasa kecewa terhadap keberhasilan golongan kiri konvensional sehingga membedakan diri dari golongan 1 kiri biasa. Pada dasarnya gerakan Kiri Baru ini menganut idealisme secara sangat kuat, mengutamakan pengertian keasingan (alienasi) dari K. Marx, dan menentang kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan apa saja yang mengurangi kebebasan individu. Berbagai unsur anarkisme, sindikatisme, Trotskiisme, Maoisme dan Castroisme menjadi bagian dari paham Kiri Baru (26).
Gerakan Anti Pemerintah Jenderal Soeharto di Nederland, yang dipimpin oleh cendekiawan aktivis seperti Wertheim, Utrecht, dan Pluvier, yang menentang kekuasaan Pemerintah Soeharto di Indonesia, segera berpadu secara alamiah dengan gerakan Kiri Baru yang juga menentang kekuasaan. Wertheim tampil sebagai salah satu tokoh gerakan Kiri Baru di Nederland.
Dalam rangka ini Wertheim dan kawan-l;awai, sependiriannya mengadakan banyak kegiatan politik untuk menghai,ibat pemberian bantuan pada Indonesia yang berada di bawah apa yang mereka namakan Pemerintahan diktatur militer Soeharto yang didukung oleh para kapitalis Amerika, dan sekarang juga oleh para kapitalis Jepang, yang semata-mata memberikan dukungan pada apa yang Wertheim dan kawan- kawan namakan 'golongan kanan' Indonesia untuk dapat memperoleh (mengeksploitasi) kekayaan alam Indonesia (27).
Pandangan demikian justru merupakan pandangan sosiologis yang sukar dibenarkan atas dasar kenyataan-kenyataan sosial yang bersangkutan, suatu pengetahuan sosiologi yang tidak terlalu terpengaruh olch pemikiran ideologi sebagaimana dianut oleh Wertheim dan kawan-kawannya.
Dalam bidang pengetahuan, pada akhir tahun-tahun 1960an terbit lagi sejumlah karangan Wertheim bersama karangan isterinya, A.H. Wertheim-Gijse Weenink, sebagai buku berjudul "Ketters en Kweiels, Regenten en Rebellen" (Pemurni dan pengobrol agama, bupati dan pemberontak)(28).
Emansipasi
Perhatian Wertheim pada masalah perkembangan kemanusiaan dengan sendirinya mendorong ia untuk mengkaji gejala evolusi, yang ditanggapi sebagai perubaban yang terjadi secara bertahap, dan gejala revolusi, suatu perubahan besar yang mengubah keadaan stabilitas dan keseimbangan sebelum gejala yang bersangkutan terjadi, suatu perubahan mendasar dari keseluruhan struktur masyarakat. Karena menurut Wertheim, para ahli sosiologi tidak banyak memperhatikan gejala evolusi sebagai- suatu gejala normal' karena menurut pendapatnya, terpukau pada analisis structural yang tidak memungkinkan memperhatikan perubahan sosial suatu pengamatan yang mencerminkan keterbatasan pengetahuan sosiologinya Wertheim merasa perlu mengembangkan suatu jenis sosiologi yang lebih mampu menganalisis masyarakat manusia berkenaan dengan evolusi dan perubahan bersifat dinamik yang menyeluruh. Hasil kajian diterbitkan tahun 1968 dengan judul "Evolutic en Revolutie: De golfslag der emancipatie" (Evolusi dan Revolusi: Pukulan gelombang emansipasi)(29).
Rasa ketidakpuasan dan kegelisahan, menurut Wertheim, semakin meluas dan mengetuk pintu kekuatan-kekuatan yang telah bercokol lama ("old established forces"), paling sedikit di benua Asia dan Afrika, sedangkan menurutpengalamannya para orang terpelajar dan orang yang cukup cerdas pada umumnya tidak bersedia mengakui kenyataan bahwa mereka sedang menyaksikan perubaban penting dan berlangsung sejak lama dalam masyarakat dimana mereka berdiam. Pada waktu Republik Indonesia didirikan, misainya, kebanyakan orang Belanda beranggapan bahwa "nonsens" ini tidak akan dapat bertahan lama. Dalam pereakapan Wertheim dengan Letnan Gubernur Jenderal Hindia belanda J. van Mook padzi ak[ ir tahun 1945, orang terpelajar inipun mengatakan bahwa "Sepuluh kapal bermuatan bahan makanan dan pakaian dari Australia akan mengakibatkan seluruh penduduk Jawa mengalir ke pelabuhan untuk membongkar muatan. Itulah akan merupakan akhir pemberontakan" '"). Perkiraan yang, sebagaimana diketabui, tidak dibenarkan oleh kenyataan. Buku tentang evolusi dan revolusi yang pertama-tama ditulis dalam bahasa Belanda, diterbitkan dalam terjemahan bahasa Inggris sesudah dipersingkat dan berbagai bagian ditulis kembali, dengin judul Evolution and Revoltition: Tiie rising waves of emancipaiion (Evolusi dan revolusi: Gelombang yang menaik dari emansipasi)(31).
Tahun 1977 diterbitkan suatu edisi baru dari Evolutie en Retolutie yang merupakan hasil perombakan menyeluruh, dengan judul De Lange Mars der Emancipatie (Perjalanan panjang dari emiansipasi)(32),yang menekankan pendapat Wertheim bahwa apapun yang diusahakan, misalnya mclilui bantuan internasional, proses evolusi yang terwujud sebagai emansipasi akan berlangsung terus, terkadang menentang upaya pemerintah, suatu proses yang tidak bisa dibendung.
Sesudah mengkaji teori yang dikembangkan oleh Wertheim, sebagai bekas mahasiswa Talcott Parsons, saya tidak dapat mengelakkan kesempatan untuk mengemukakan keunggulan ahii teori sosiologi Amerika ini berkenaan dengan masalah evolusi masyarakat (33).
Upaya Wertheim sebagai guru, peneliti, cendckiawan dan aktivis politik dihargai oleh sejumlah ahli ilmu-ilmu sosial melalui penerbitan suatu Festschrift, terbitan penghormatan, yang diberi judul "Buiten de Grenzen: Sociologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.F.Wertheim" (Di luar batas: karangan-karangan sosiologi yang dipersembahkan kepada Prof.W.F. Wertheim) (1971).
Golongan Elit dan Orang Banyak
Pengkajian tentang perubahan masyarakat dengan sendirinya tidak dapat menghindari perhatian pada hubungan antara golongan elit dan masa, penguasa dan rakyat. Hasil kajian Wertheim tentang hubungan kedua golongan ini diterbitkan dalam buku berjudul: Elite en Massa: Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan (Elite dan Masa. Suatu sumbangan pada pembukaan topeng anggapan diri sebagai elit)(34).
Wertheim beranggapan bahwa para ahli cenderung menanggapi golongan elite sebagai golongan yang pasti ada, yang kehadirannya tidak mungkin dapat dielakkan, suatu sikap-pandangan yang bagi Wertheim dianggap pesimis. Menurut anggapannya, dalam masyarakat terdtpat kelompok-ketompok tertentu yang dapat mclakukan peranan sendiri dalam gerakan emansipasi yang pada akhirnya akan membebaskan keseluruhan massa. Kenyataan mengandung banyak dinamika dan bersifat progresif, meskipun dalam petuasan emansipasi bisa terjadi hainbatan atau kemunduran yang bersifat sementara. Cuma, menurut anggapannya, harus ada kesediaan untuk menerima kenyataan ini sebagaimana adanya.
Masih Tentmg Indonesia
Tahun 1978 terbit lagi suatu buku kumpulan karangan wertheim tentang berbagai hal ikhwal sejarah Indonesia, buku berjudul Indonesie van Vorstentijk tot Neo-Kolonie (Indonesia: dari negara kerajaan sampai jajahan baru)(35).
Pada akhir masa kekaryaannya, hasil pengkajiannya berkenaan dengan Cina, negara terbesar di Asia, disajikan oleh Wertheim dalam suatu buku yang merupakan usaha membuat kesimpulan tentang kajian ilmiah yang dibuatnya selama ini. Buku yang menyajikan pemikirannya sebagai ahli sosiologi yang memperdalam pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi di Asia diberi judul Emancipation in Asia: positive and negative lessons from Cina (Emansipasi di Asia: peiajaran-pelajaran positif maupun negatif dari Cina)(1983).
Selain mengkaji Cina dari jauh, Wertheim berkesempatan mengunjungi Cina dalam tahun-tahun 1960an dan tahun 1970. Menurut Wertheim Cina benar-benar sedang berkembang menjadi negara yang berhasil membebaskan diri dari kungkungan sebagai negara Dunia Ketiga.Penduduk kelihatan penuh kebanggaan diri dan berbeda sekali dengan penduduk di India dimana anak-aiiak dan orang dewasa banyak yang meminta-minta. Maka ia berkesimpulan, meskipun ia sendiri bukan penganut paham komunis, bahwa mungkin bigi Dunia Ketiga, dan terutama bagi negara-negara yang padat penduduk di Asia, komunisme dapat meruptkan kunci untuk mengatasi permasalahan, suatu pandangan yang pada permulaan dekade 1990-an ini dengitn cepat sekali kehilangan pendukung.
Dan tahun 1991 ini Wertheim masih menghasilkan suatu buku kenangan yang cukup tebal (367 halaman), yang ditulis bersama istri pedampingnya yang setia, berjudul Pier Wendingen in Ons Bestain: Indie verioren, Indonesie geboren (Empat Perubahan Arah Dalam Kehidupan Kami: Hindia menghilang,Indonesia lahir). Kedua penulis menggambarkan keempat perubahan yang terjadi pada diri mereka sebagai akibat perubahan lingkungan yang mereka alami: pertama, ketika Wertheim pindah dari kota besar St. Petersburg ke pedesaan Katwijk dan Hetty Gijse Weenink pindah dari pedesaan vecnhuizen ke kota Leiden; kedua, ketika mereka pindah berdiam ke Tanjong Karang dan pertama kali berkenalan dengan masyarakat kolonial; ketiga, ketika kepulauan Indonesia terancam oleh akan adanya perang besar yang kemudian terwujud sebagai runtuhnya kekuasaan Belanda di kepulauan Indonesia dan pendudukan kepulauan ini oleh tentara Jepang dan keempat, ketika sesudah Perang Dunia berakhir, dan mereka ikut mengalami permulaan revolusi Indonesia, mcreka pindah kembali ke Belanda, masa antara 1907 dan permulain 1946.
Kini Prof. Dr. W.F. Wertheim, yang sejak tahun lalu telth kehilangan istri beliau yang sepemikiran dan seperjuangan, berdiam di Wageningen, Belanda (36), pasti masih senantiasa berusaha memahami perkembangan-perkembangan serba kompleks yang sedang berlangsung di dunia kita, terutama di kawasan Asia.

Kata akhir
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dari uraian singkat yang disajikan ini? Bahwa Prof. Dr. W.F. Wertheim, sesuai dengan tradisi kaum cendekiawan Eropa, mengembangkan pemikiran sendiri tentang peristiwa-peristiwa dan perkembangan yang telah, sedang maupun akan terjadi di dunia kita ini, terutama di Asia dan termasuk secara khusus: Indonesia, pemikiran yang disampaikan pada masyarakat luas melalui karya-karya terbitan maupun kuiiah dan ceramah umum. Pada tahap perkembangan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia dalam tahun-tahun 1950an dan paruh pertama tahun-tahun 1960an, sumbangan pengetahuan beliau sangat berarti dan ikut merangsang upaya pengembangan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia lebih lanjut.
Akan tetapi, sejak pertengahan tahun-tahun 1960an pemikiran Wertheim tentang masyarakat Indonesia masa kini terlalu terpengaruh oleh pemikiran yang bersifat ideologi sehingga karya-karya tulisan beliau tentang masyarakat Indonesia kehilangan obyektivitas dan keseimbangan yang dituntut dari setiap analisis ilmiah. Tulisan-tulisan beliau mengenai aneka ragam masalah sejarah Indonesia sebelum tahun-tahun 1960an masih selalu merupakan kumpulan tulisan yang senantiasa menarik untuk dibaca.
Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan tentang kebudayaan dalam Undang- Undang Dasar 1945 dari negara kita, kita dapat menerima baik bahan-bahan hasil karya Prof.Dr. W.F. Wertheim "yang dapat niemperkembangkan atau memperkaya" pengetahuan sosiologi kita serta "mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia", tapi kita juga perlu menolak bahan-bahan yang mengakibatkan kebalikannya, kemunduran dalam pengetahuan sosiologi dan perendahan "derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".
Kepustakaan
Wertheim, W.F. (1947). Het Sociologisch Karakter van de Indomaatschappi Inauguralerede. Amsterdam: Gemeentelijk Universiteit van Amsterdam.
____________(1948). In Gesprek met mijzelf: Overdenkingen over weten, begrijpen en geloven.
____________(1949). Het Rassenprobleem: de ondergang van een my the.
____________(1950). Henijzend Azie: Opstellen over de Osterse Samenleving. Arnhem: van Loghum Slaterus.
____________(1956). Indonesian Society in Transition. The Hague: W. Van Hoeve.
____________(1959). Indonesian Society in Transition (2nd ed.) The Hague: W. Van Hoeve.
____________(1964). East - West Parallels: Sociological Approaches to modern Asia. The Hague: W. Van Hoeve.
____________(1970). Evolittie en Revohitic: De Golfslag der emancipatic. Amsterdam: Van Gennep.
____________(1975). Evolution and RevolLition: The rising waves of emancipation. Harmondsworth: Penguin Books.
____________(1977.DeLangeMarsder-Emancipatie, Amsterdam. Kritiese Biblioteek Van Gennep.
____________(197{}). Indonesie van Vorstentijk tot Neo-Kolonie. Amsterdam: Boom Meppel.
Wertheim, W.F., Romein, J.M., and Randwijk, H.M. (1956). Eed Wereld Beweegt,
Wertheim, W.F., Utrecht E., Pluvier, J.M-, et al. (1976). Tien Jaar Onrecht in Indonesie: Militaire dictatuur en internationals steun. Amsterdam: Kritiese Bibliotheek van Gennep.
Wertheim, W.F. & Weenink, A.H.W. (1953). De Mensheid op Aiontutir. Amsterdam: Wereld Bibliotheek.
____________(1968). Ketters en Kwezels, Regenten en Rebellen. Drachten: Laverman.
____________(1991). Vier Wendingen in Ons Bestaan: Indic verloren, Indonesie geboren. Breda: Uitgeverij De Geus.

Kembali ke: Home

No comments: